Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

Pasienttilfredshet

Pilot på pasienttilfredshet

Hva kan psykiatrisk klinikk lære av sine pasienter? I høst er Namdal sykehus med i et pilot-prosjekt hvor psykiatriske pasienter sier hvordan de opplever behandlingen de får.

Prosjektleder Otto Brun Pedersen (til venstre) mener overraskende lite tvangsinnleggelser gir pasientene en god opplevelse av behandlingen ved Namdal sykehus. Avdelingsoverlege Elisabeth B. Johansen og spesialkonsulent Olav Bremnes ser mulighetene i å systematisk bruke pasientopplevelser til å bli bedre.Helsetilsynet har bedt Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (GRUK) ta seg av pilotprosjektet. Otto Brun Pedersen leder prosjektet hvor Namdal sykehus og tre andre psykiatriske institusjoner er med.
Personlig intervju
Pasientene intervjues ved utskriving fra sengeposten eller under langtidsoppholdet av en person som ikke har direkte behandlingsansvar for pasienten.
En hel rekke åpne og lukkede spørsmål gir en skåre innen disse emnene: Respekt og støtte fra personale, sosialt miljø på avdelingen, medvirkning i egen behandling, informasjon til pasient og pårørende og opplevd nytte av behandlingen.
Resultatene så langt
Etter at 50 intervju er gjort, lar resultatet seg lett oppsummere: Pasientene er generelt meget tilfreds med oppholdet, men postene skårer svakere når det gjelder informasjon og medvirkning i behandlingen.
Skal spørre mer
På denne måten kan pasientene peke ut forbedringspotensial. Og en høy brukertilfredshet bedrer pasientenes prognose.
- Nå har vi et godt materiale for å bruke til å bli bedre. Vi har allerede lagt mer vekt på informasjon til pårørende og informasjon om medisiners virkninger og bivirkninger, sier spesialkonsulent Olav Bremnes som tilrettelegger undersøkelsen ved klinikken.
De har ingen planer om å stoppe med de 50 intervjuede pasientene.
- Nei, vi starter dette som et prosjekt, men det skal bli en ordinær del av virksomheten, sier avdelingsoverlege Elisabeth B. Johansen.
Tilbake