Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Leder

Nøkkelen til suksess
Sykehusreformen kalles historisk. Det gjelder både omfanget den har og tempoet. Men hva betyr den for de ansatte?
Vi vet litt. Den har først og fremst betydd usikkerhet, fordi vi ikke vet riktig hva framtida vil bringe. Det som er klart, er at vi er satt i samme foretak som Innherred sykehus. Vi kommer også til å måtte forholde oss til den samme pengesekken. Dessuten har vårt kommende styre pekt på retningen med mandatet de har gitt administrasjonen: Når sykehusene samles skal det hentes ut kvalitets- og effektivitetsgevinster. Hvordan det skal skje, vet neppe noen ennå. Alt i alt har reformen skapt betydelig frustrasjon fordi brikkene i det nye har hengt i løse lufta mens beslutningene har kommet lynraskt.
Vi bør være kritiske til den politiske kunsten som er utøvd av tidligere helseminister Tore Tønne. Samtidig er det en tanke ambisiøst å konkludere med at han har gjort feil. Hans høye tempo har minsket friksjonen rundt en reform som skal ha ett siktemål: Å skape en bedre spesialisthelsetjeneste for pasientene. Kanskje kunne en omstendelig prosess umuliggjort noe som skal komme pasientene til gode. En mer kjettersk tanke er at sykehusreformen først og fremst skulle settes som et minnesmerke over politisk handlekraft. Vi lar ballen ligge. Det bør den gjøre også, fordi vedtakene er gjort – den nye virkeligheten vi skal leve i er like om hjørnet.
I Nord-Trøndelag skal sykehusene gå sammen inn i framtida. Noen trusler er åpenbare. Makter vi ikke å holde budsjettene, får vi helt andre smekker enn de fylkeskommunen har gitt oss. Det regionale foretaket har en unik mulighet til å styre gjennom økonomi, og det vil de gjøre. I sin ytterste konsekvens kan foretaket funksjonsfordele gjennom økonomiske virkemidler. De enhetene som driver effektiv tjenesteproduksjon med høy kvalitet vil kunne oppnå visse regionale funksjoner på bekostning av de andre enhetene i regionen.
Trusler og muligheter er gjerne to sider av samme sak. Vi i Nord-Trøndelag kan gi pasientene et så godt tilbud på en slik måte at Helse Midt-Norge gir oss regionale funksjoner. Sykehusene i Nord-Trøndelag har åpenbare fortrinn i forhold til de fleste andre. Mest fremtredende er at pasientene opplever å få god behandling og omsorg hos oss. Vi har et sykehus og en historie å være stolte av. Derfor gir det ingen mening å gå duknakket inn i framtida. Vi har gode forutsetninger for å lykkes.
Vi frykter framtida og føler samtidig at det er spennende. En ting er helt sikkert: Suksessen er totalt avhengig av de ansatte. Sykehusene er høykompetansebedrifter med èn verdi: Medarbeiderne. De må nå innlemmes i utviklingsprosessen vi er i gang med i Nord-Trøndelag. Der ligger kunnskapen og pasientfokuset. Der ligger en energi og en løsningsorientering som sykehusledelsen må gjøre nytte av. Der ligger nøkkelen til suksess for helseforetak og pasienter.
Ha en riktig god jul og godt nyttår.
Tilbake