Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Støttefond

Støttefondet for Namdal sykehus

Fondet har etter vedtektsendringer fått mulighet til å tildele midler til prosjekt som faller inn under fondets virkeområde.
For inneværende år er det avsatt kr 29.000,- til dette.
Støttefondets styre har vedtatt at årets tildeling skal utlyses internt i sykehuset og at det skal gis til prosjekt som har forskning eller kompetansehevning som formål.
Søknad om midler skal stiles til: Støttefondet for Namdal sykehus
v/ Styresekretær Gudmund Kristiansen
Namdal sykehus
7800 Namsos.
Tildeling av midler vil bli på styremøte i august.
Søknadsfrist 31.07.2001.
Tilbake