Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

VOKSENPSYKIATRI


Avdelingsoverlege: Elisabeth Bratland Johansen
Kontaktperson venteliste: Hege Trana, tlf 74 21 56 62

Avdelingen særpreges av et nært og godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper; sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, aktivitør, fysioterapeut, vernepleier, sosionom, psykolog, leger og merkantilt personell. I år 2000 gjennomførte vi 9700 polikliniske konsultasjoner og 361 innleggelser.

Poliklinikken 
Overlege: Snorre Kristiansen

3 allmenpsykiatriske team som gir et generelt tilbud om poliklinisk behandling.
Alderspsykiatrisk team gir et generelt tilbud til eldre mennesker med psykiske lidelser
Rusteam. Poliklinikken har psykiatrisk ungdomsteam(PUT) og et voksenpsykistrisk rusteam (VORT) som har hovedansvar for koordinering av behandlingstilbud til mennesker med rus og psykiatriproblematikk.
Utadrettet team/psykoseteam gir tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, og har et særlig ansvar i forhold til nysyke pasienter med psykoseproblematikk.


Døgnbehandling
Avdelingsoverlege: Elisabeth Bratland Johansen

Avdelingen har behandlingstilbud i forhold til akuttbehandling, allmenpsykiatrisk behandling og rehabilitering.

Post 1 - Akutt- og allmenpsykiatrisk post, 16 døgnplasser
Post 2 - Rehabiliteringspost, 14 døgnplasser
Post 3 - Rehabiliteringspost, psykiatrisk senter Ytre Namdal, Kolvereid, 10 døgnplasser

Tilbake