Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

MEDISINSK AVDELING


Avdelingsoverlege Randi Sudbø Brandtzæg
Stedfortreder Ola Karoliussen

Avdelingen består av en sengeenhet med 47 senger (4 tekniske) og en medisinsk poliklinikk, samt geriatrisk poliklinikk. En relativt høy andel av innleggelser er øyeblikkelig hjelp. Antallet polikliniske behandlinger/undersøkelser er økende. I år 2000 var det 2800 innleggelser og ca. 3000 polikliniske behandlinger/undersøkelser/kontroller.

Avdelingens fem overleger har fagansvar innen følgende områder: Gastroskopi, geriatri, indremedisin, rheumatologi, lunge og kardiologi. I tillegg arbeider fem assistentleger og fem turnusleger i avdelingen. En av assistentlegene er under utdanning i geriatri.

Avdelingen har tilgang til høyteknologisk radiologi.

Gastroenterologi
Fagansvarlig lege: Kjell Kannelønning, gastroenterolog
Gjennomfører undersøkelser og behandling av spiserør, magesekk, tolvfingertarm og tykktarm ved hjelp av fiberoptikk poliklinisk. Har også tilgang til sengeenhet.

Geriatri
Fagansvarlig lege: Wenche Frogn Sellæg, indremedisiner og geriater
Demensutredning med et tverrfaglig team. Har områdefunksjon med tilsyn på sykehjem i sykehusets nedslagsfelt. Poliklinikken driver også urodynamisk laboratorium.

Kardiologi
Fagansvarlig lege: Tor I. Stakkevold, indremedisiner (under kardiolog-utdanning)
Gjelder non-invasiv kardiologi. Arbeids-EKG, ultralyd av hjertet, pacemaker-kontroller mv. Tilknyttet sengeenhet med fire tekniske (overvåkning) senger.

Lunge
Fagansvarlig lege: Randi Sudbø Brandtzæg, indremedisiner
Gjennomfører enkle allergiutredninger, spirometri, fiberoptiske undersøkelser av luftveier.
Ansvarlig sammen med sykepleier for kursvirksomhet på sykehusets Lærings– og mestringssenter for astmatiske og pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom.

Rheumatologi
Faganvarlig lege: Ola H. Karoliussen, rheumatolog og indremedisiner
Egen poliklinikk. Innlagte pasienter i postfellesskap med indremedisin.

Kontakt: Medisinsk poliklinikk, 74 21 55 15Tilbake