Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

KIRURGISK AVDELING


Avdelingsoverlege Kjell Griegel

Stedfortreder Øyvind Moen.
Kontorleder Anne Sviggum. 
Driftssykepleier - venteliste Grete Kannelønning. 
Driftssykepleier kirurgisk poliklinikk Inger-Lise Sandhaug.
Ansvarlig sykepleier kreftpoliklinikken Wenche Mørkved.

Kirurgisk avdeling har delt inn sin virksomhet i ortopedi/karkirurgi og organkirurgi (inkludert gastroenterologisk kirurgi, urologi, endokrinkirurgi og generell kirurgi). Denne delingen omfatter adskilte legegrupper med hver sin sengeenhet, og egne vaktskikt.

Organkirurgi

Gastroenterologisk kirurgi
Fagansvarlig lege: Hallvard Græslie (Gastrokirurg)
Behandler de hyppigste lidelser både i øvre og nedre gastrointestinaltraktus. Det finnes særlig kompetanse i avansert laparoscopisk kirurgi; Herunder ligger reflux- og lyskebrokkoperasjoner, samt operasjon for godartede tilstander i tynn- tykktarm og rektum.

Urologi

Fagansvarlig lege: Ingrid Høye (Urolog)
Undersøker og behandler de hyppigste lidelser i de urogenitalie organer inklusiv endoscopisk stenkirurgi. Stor utredningskapasitet og korte ventetider. 

Generell kirurgi

Fagansvarlig lege: Øyvind Moen (Generell kirurg).
Ved vårt sykehus omfatter dette særlig plastiske operasjoner som mammae-reduksjonsoperasjoner og andre korrigerende operasjoner.

Endokrinkirurgi

Fagansvarlig lege: Svein Ruud (Generell kirurg)
Omfatter ved Sykehuset Namsos cancer mamma.

Ortopedi

Innen gruppen ortopedi/karkirurgi har følgende ortopeder sine kjerneansvarsområder.

Hoftekirurgi: Kjell Griegel.
Hele spekteret av osteosyntesekirurgi og protesekirurgi utføres, inklusiv margnagling av hofte og lår, revisjonsproteseoperasjoner og innsetting av spesialtilpassede proteser (custom-proteser). Bekken acetabularfrakturer henvises St. Olavs Hospital.

Knekirurgi, ryggkirurgi og karkirurgi: Jon A. Vea.
Knekirurgi omfatter arthroscopisk kirurgi, protesekirurgi og leddbåndrekonstruksjoner. 
Ryggkirurgi omfatter microscopisk og åpen prolapskirurgi, laminectomi for spinalstenoser og instrumentelle avstivningsoperasjoner inklusiv PLIF. Operativ behandling av columnafrakturar henvises St. Olavs Hospital. 
Det karkirurgiske tilbudet omfatter diagnostikk og behandling ved claudicatio intermittens og truende gangren. Tilbudet gis i samarbeid med røntgenavdelingen og dens angioplastikkbehandling.

Barneortopedi, skulder, hånd og revmakirurgi: Berndt Salkowitsch. 
Barneortopedi omfatter screening av alle nyfødte for hoftedysplasi med ultralyd. Vurdering og behandling av barn med fysisk handikap, i samarbeid med fylkets habiliteringsteam. 
Skulderkirurgi omfatter arthroscopisk skulderkirurgi og protesekirurgi. 
Revmakirurgi gis i samarbeid med revmatolog. 
Håndkirurgi omfatter særlig akutte håndskader i samarbeid med ergoterapiavdelingen. 


Kreftpoliklinikken
Dette er en selvstendig enhet med daglig ledelse av Wenche Mørkved. Behandlingen gis etter instruks av kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital og behandlende lege ved Sykehuset Namsos. Enheten kan dessuten gi råd og hjelp til primærtjenesten. 


Kirurgisk poliklinikk
Sykepleiefaglig driftsansvarlig. Inger-Lise Sandhaug. 
Venteliste og ekspedisjonsansvarlig: Hanne Sexe Olsen. 

Øyeblikkelig hjelp-henvisningen tas først imot av turnuskandidat. Spesialistvurderinger som kan vente bør henvises elektivt.
Alle leger ved avdelingen har faste poliklinikkdager.

Informasjon og avbestilling om undersøkelsestidspunkt gis ved poliklinikkekspedisjonen. 


Ventelisteadministrasjon – inntakskontor
Daglig leder: Driftssykepleier Grete Kannelønning.

Kontoret planlegger inntak av pasienter til behandling. Det sendes ut informasjon til pasientene per brev eller telefonisk. Kontoret gir dessuten informasjon om mulighet for behandling ved andre sykehus. Kontoret har oversikt over ventetiden ved sykehuset. 

Kontaktpersoner
Alle leger (telefonisk henvendelse via sentralbordet) 74 21 54 00
Avdelingsoverlegens direktenummer 74 21 55 95
Poliklinikkekspedisjonen 74 21 55 88 
Ventelisteadministrasjonskontor 74 21 56 51
Kontorleder/adm.kontor/sekretærkontor 74 21 53 76

Tilbake