Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

Fritt sykehusvalg


Loven om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Denne sier blant annet at pasienten fritt kan velge ved hvilket sykehus eller distriktspsykiatriske senter han eller hun vil bli behandlet på. Dette gjelder ikke barne- og ungdomspsykiatri.

Nettstedet www.sykehusvalg.net er utviklet av SINTEF Unimed Norsk pasientregister på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. De presenterer ventetidsinformasjon for et utvalg utredninger og kirurgiske inngrep, til hjelp for pasienter som ønsker å benytte seg av retten til fritt sykehusvalg.

Du kan også ringe service-telefonen for fritt sykehusvalg, grønt nummer 800 41 004.

Ventetid, kvalitet på behandling og pleie og en god pasienterfaring på sykehuset tror vi er viktig i pasientens valg av behandlingssted. Med denne brosjyren gir vi et lite innblikk i våre avdelinger, samtidig som vi viser den gjennomsnittlige ventetiden for en lang rekke diagnoser.

Primærleger er som oftest den viktigste rådgiver ved valg av sykehus. Jeg håper dere med dette får et bedre 
grunnlag til å vurdere vårt behandlingstilbud.

Med hilsen
Reidar Tessem
Direktør

Tilbake