Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI


Faglig-administrativ leder/sjefpsykolog: Runar Høyem

Kontaktpersoner: 
Grete Stakset 74 21 58 50
Evy Skogmo 74 21 58 71

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år. BUP har 22 fagstillinger fordelt på leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og barnevernpedagog.

Poliklinikken har to aldersdelte team med ansvar for å gi tilbud til henholdsvis spebarn/småbarn og eldre barn/ungdom. I tillegg er det etablert en familieenhet som tilbyr familieinnleggelse, vanligvis over 3-4 uker, der dette i samråd med den enkelte familie vurderes som aktuelt. Det er et utstrakt samarbeid mellom BUP og kommunale hjelpetjenester for barn og unge.

I 2000 var det 1637 polikliniske konsultasjoner. Gjennom året ble det gitt tilbud til 223 barn og ungdommer. Foruten utredning og behandling av henviste pasienter, legges vekt på sekundærforebyggende arbeid gjennom samarbeid med og veiledning av 1.linjetjenesten omkring barn som er under oppfølging fra det kommunale hjelpeapparatet, samt undervisning.

Familieenheten hadde i 2000 innlagt 7 familier. Det legges ned en betydelig innsats i poliklinisk for- og etterarbeid i forhold til innlagte familier.Tilbake