Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Sentrallaboratoriet

SENTRALLABORATORIET

Sentrallaboratoriet består av klinisk kjemisk laboratorium og blodbank.

Klinisk kjemisk laboratorium

Personellsituasjon

Personellsituasjonen har gjennom 2000 vært stabil, men underbemannet.

Tjenestetilbud

Sentrallaboratoriet yter tjenester innen de fleste alminnelige klinisk kjemiske analyser for så vel interne rekvirenter ved sykehuset som eksterne rekvirenter i primærhelsetjeneste og privat virksomhet. Avdelingen har en blandet maskinpark med både nytt og noe eldre utstyr. Klinisk kjemisk laboratorium utførte i år 2000 ca. 367.000 analyser, noe som innebærer en økning på 8,2 % i forhold til året før. Hovedtyngden av denne økningen tilligger tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten. Antallet analyser i tilsendte prøver økte med hele 12,7 %. Økningen på inneliggende pasienter var 4,6 %, noe som medfører økt vaktbelastning da en stor del av dette er øyeblikkelig hjelp analyser. Belastningen kombinert med vakanser, fører det til at det i perioder tar for lang tid til rekvirentene får sine resultater.

Utvikling

Flere nye analyser og metodikker ble tatt opp i år 2000, og avdelingen vil også i tiden framover videreføre og videreutvikle servicetilbudet til sine brukere. Herunder ligger også en satsing på kvalitetsdokumentasjon.

Blodbanken

Personellsituasjonen

Personellsituasjonen har gjennom 2000 vært stabil, men med underbemanning. Det har gjennom hele året vært konstituering i stillingen som kvalitetsleder.

Tjenestetilbud

Aktivitetsnivået på blodbanken var noe over nivået i 1999. Blodbanken utførte tilnærmet 2200 tappinger og vel 3400 antistoffscreeninger i 2000.

Utvikling

Blodbanken nådde i 2000 en milepæl ved at den fikk tilvirkertillatelse for blod og blodprodukter, såkalt GMP-godkjenning av Statens helsetilsyn. Det ble også gjennomført kampanje internt i sykehuset for å rekruttere flere blodgivere. Kampanjen ga positivt resultat, men resultatet lå noe under det som på forhånd var forhåpningen.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Sentrallaboratoriet