Årsmelding 2000 - Namdal SykehusRØNTGEN

Avdelingen har hatt en høy produksjon hele året og samtidig gått fra å være en analog avdeling til å bli fulldigital.

7. februar ble avdelingen digitalisert med innføring av PACS og RIS. Innføringen har gått tilfredstillende og uten reduksjon i produksjonen. Røntgenavdelingen er, med unntak av mammografi, nå helt filmfri. Distribusjonen av røntgenbilder på skjerm til de kliniske avdelingene har vært vellykket.

Personell

Avdelingen har fire overlegehjemler og en assistentlegehjemmel. En av overlegehjemlene har vært vakant under året.

Etter at avdelingsoverlegen sluttet i mars 2000 har to overlegestillinger vært vakante. Vakansene er dekket gjennom vikarer. Ny radiolog ble tilsatt for tiltredelse 01.03.2001.

Radiograf/røntgensykepleiersituasjonen er fortsatt stabil, men med tre vakante stillinger. Nye radiografer ble tilsatt høsten 2000 med tiltredelse fra 01.01.2001.

I forbindelse med mammografiscreening er avdelingen tilført 1 radiografstilling.

Tjenestetilbud

Produksjonen økte fra 1999 til 2000. Spesielt har intervensjons-undersøkelsene med karstenting, subintimal disseksjon og blokking økt betraktelig. Avdelingen har ikke ventetider.

Utvikling

Samarbeidet med røntgenavdelingen på Innherred sykehus har fortsatt under året og blitt utviklet. Avdelingene samarbeidet om følgende prosjekter:

  • Innkjøp og drift av MR ved hvert sykehus
  • Nettverksbygging mellom avdelingene

Gjennom disse felles prosjektene har avdelingen god tro på at samarbeidet mellom de to røntgenavdelingene i fylket skal bli ytterligere utviklet.