Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Pleie akutt

PLEIE AKUTT

Pleie akutt består av anestesi, operasjon, intensiv, mottakelse/AMK, sterilsentral samt videreutdanningen for akuttsykepleie. Avdelingene gir service til hele sykehuset, men hovedtyngden opp mot det kirurgiske fagfelt. Mottakelsesavdelingen tar imot liste- og øyeblikkelig-hjelp-pasienter til hele somatisk klinikk, er akuttmedisinsk nødsentral for sykehusområde 2, koordinerer/formidler alle ambulanseoppdrag og er legevaktsentral for 10 Namdalskommuner på ettermiddag og for 12 på natt (LINA).

Tjenestestilbud

LINA (legevaktsamarbeidet i Namdalen) ble etablert som en fast ordning fra høsten 2000. Legevakta har lokalisering i mottakelsen og legevaktstelefonen fra 12 Namdalskommuner rutes inn til LVS-sentralen på sykehuset etter kl. 2300.

Siste år viser en svak nedgang i antall legevaktshenvendelser, mens antall henvendelser for akutte innleggelser og poliklinikk har økt med henholdsvis 6% og 16%.

På Intensiv var det stor pågang sommer og høst i fht. krevende intensivpasienter og respiratorbehandling.

Personell

Bra tilgang til alle faste stillinger på akuttavdelingene. Avdelingene er sårbare i fht. permisjoner og sykdomsforfall. Det er vanskelig å skaffe vikarer som raskt kan settes inn i arbeid. Dette fører til overtid/merarbeid på det faste personalet. Det ble leid inn intensivsykepleiere fra et dansk utleiefirma i høst for å avhjelpe på et akutt bemanningsproblem på Intensivavdelingen.

8 spesialsykepleiere ble ferdig uteksaminert ved RiT i april, 2 anestesi - 2 operasjon - 4 intensiv. Fra høsten startet 7 nye med spesialsykepleierutdanning på HINT avd. Røstad. Dette blir det første kullet som går utdanningen i høgskolens regi på oppdrag fra Fylkeskommunen. Det ble lagt ned et betydelig arbeid fra faglærernes side før oppstart av videreutdanningen.

Utvikling

Målet er å opprettholde aktiviteten i forhold til aktivitetstall fra 2000, samt øke kapasiteten på dagkirurgi. Vi vil også videreføre planer om videreutdanning og kursing i henhold til plan om faglig utvikling. Logistikken internt i akuttavdelingene vil bli vurdert.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Pleie akutt