Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Øre-Nese-Hals

ØRE-NESE-HALS

Personell

Det har vært 2 fast ansatte overleger i kombinasjonsstilling som overlege og spesialist med driftstilskudd. Det er benyttet vikarer omtrent annenhver uke. Fra november måned har avdelingen vært så heldig å fått ansatt en tredje overlege i fast stilling. For operasjonsenheten og poliklinikken har bemanningen vært god og stabil.

Tjenestetilbud

Ventetiden for poliklinisk undersøkelse har gjennom hele året vært svært kort, poliklinikken fungerer således svært effektivt. Aktiviteten ved poliklinikken og operasjonsstuen har ligget omtrent på samme nivå som 1999.

Avdelingen har stort sett klart å behandle pasienter med venteliste garanti innen fristen. Ventetid for operativ behandling for uprioriterte pasienter er for enkelte grupper fortsatt lang.

Avdelingen har disponert 4 senger ved sengepost D3 og 5 - 6 senger ved hotellposten, dette har fungert svært greit.

Avdelingen er svært fornøyd med at det har lyktes å få ansatt en 3. overlege. Overlegen kommer fra Tyskland og har gjennomført norskopplæring der. Bruk av vikarer vil derfor nå komme ned på et minimumstall. Samarbeidet med ØNH.avd., RIT., fungerer godt. RIT dekker opp vaktberedskap i helger og høytider da avdelingen fortsatt er stengt grunnet lav bemanning.

Hørselssentralen

Det er full bemanning med 2 heltids audiografer. Det ble tilpasset 888 høreapparater ved Namdal sykehus i 2000. Hørselssentralen driver fortsatt en utstrakt service virksomhet som blir godt mottatt av brukerne. Hørselssentralen er sterkt medvirkende til at barn med hørselshemning i lærings- og mestringssentret fortsatt får et bra tilbud.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Øre-Nese-Hals