Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Mikrobiologisk laboratorium

MIKROBIOLOGISK LABORATORIUM

Personellsituasjonen

  • Hygienesykepleier er tatt ut av avdelingens budsjett og overført til eget kostnadssted
  • 2 bioingeniører har grunnet videreutdanning og omsorgshensyn gått i noe redusert stilling. Deler av ledig stillingsandel er besatt, mens 11% står ledig.

Tjenestetilbud

Virksomheten omfatter som tidligere bakteriologiske undersøkelser for sykehuslokaliserte rekvirenter og primærhelsetjenesten i sykehusområde II. I tillegg gjøres serologisk testing av blodgivere.

Aktiviteten har vært noenlunde stabil sammenlignet med 1999.

En person ved avdelingen har påtatt seg undervisning på HiNT avd. for helsefag (sykepl.stud.) i faget mikrobiologi. Kurset har 8 undervisningstimer.

Utstyr

Avdelingen har ikke anskaffet nytt utstyr dette året.

Økonomi

Regnskapet viser at inntektene er på 93.3 % av budsjett, mens utgiftene er på 90,9 % av budsjett.

Kompetanseheving

Vi har i året som gikk hatt et tilbud til alle fast ansatte på avdelingen m.h.t. faglige kurs. I tillegg til dette er 2 personer i gang med et 20 vt. studium i næringslivsrettet IT. Dette studiet går over 2 år.

Tilsyn

Legespesialistbehovet ved avdelingen blir fremdeles dekket ved tilsyn fra avd. for mikrobiologi ved RiT.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Mikrobiologisk laboratorium