Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Medisinsk poliklinikk

MEDISINSK POLIKLINIKK

Personell

Sykepleierdekningen i poliklinikken har vært stabil og god. Den mest erfarne dialysesykepleieren sluttet sommeren 2000, men avdelingen fikk tilsatt ny sykepleier i den ledige stillingen fra ultimo juni 2000. Det har vært lite kontinuitet i avdelingsoverlegestillingen i løpet av året.

I løpet av 2000 har det vært stor utskifting på assistenlegesiden, og tidlig på høsten var også bemanningen kritisk dårlig. Noe av problemene ble avhjulpet ved innleie av spesialistvikarer. Siden november har bemanningen av assistentleger vært god og den synes å ha stabilisert seg. Fra årsskiftet ble det tilsatt assistentlege i rotasjonsstilling for geriatri. Blant avdelingens spesialister har bemanningen vært stabil.

På sengepostene har pleiepersonell vært stabilt med lite utskiftinger, men siste halvdel av år 2000 har spesielt H4 slitt med sykefravær på grunn av stor aktivitet og betydelig pleietyngde. Avdelingen er imidlertid tildelt 4 stillinger som følge av dette.

I perioder med store restanser på skrivestuen har også kontorpersonalet hatt et betydelig arbeidspress. Det er tilsatt leder for kontortjenesten ved medisinsk avdeling, og en har godt håp om at arbeidspresset vil bedre seg i løpet av første halvdel av år 2001. Det har vært aktuelt med betydelig overtidsarbeid for å få restansene unna.

Driftsforhold

Det er generelt gode kontorforhold ved poliklinikken. Omsetningen ved poliklinikken har økt betydelig og takket være innleie av kardiologvikarer har ventetiden på kardiologisk utredning vært kort.

Kontorforholdene for de fast ansatte legene er god. Turnuskandidatene har dårlige kontorforhold og avdelingen har ikke kontortilbud til medisinerstudentene.

Det er vedtatt ombygging i arbeidsavsnittet/skrivestuen og den nytilsatte kontorleder vil få sitt kontor i tilknytning til medisinsk skrivestue. I forbindelse med ombyggingen vil man få nytt legekontor.

Dialyseenheten vil få utvidet areal i løpet av første halvdel av år 2001.

Tjenestetilbud

Avdelingen har beholdt sengetallet på 47 senger. Antallet innlagte pasienter var i år 2000 2766, mot 2743 året før. Gjennomsnittelig liggetid var 6,2 døgn, noe som er en liten økning fra 6,1 året før. Beleggsprosenten var på 96, mot 94 året før.

Det har ikke vært brudd på ventelisteforskriftene det siste året. Det er fortsatt lang ventetid på de revmatologiske tjenester.

Den gastroenterologiske virksomheten holdes fortsatt på et meget høyt nivå bl.a. ved at det tas bort et stort antall nyhenvisninger med meget kort ventetid. Dette har gjort det mulig å ta i mot pasienter som er overført fra ventelister ved andre sykehus.

Antall dialyser har gått opp fra 635 til 655.

Utvikling

I løpet av første halvdel år 2001 vil vi få besatt overlegestilling i kardiologi. I løpet av første halvdel av år 2002 vil avdelingen i tillegg få en spesialist i endokrinologi. Vi har fortsatt en assistentlege i utdannelsesstilling som for tiden avtjener gruppe 1 tjeneste ved Innherred sykehus i kardiologi. Foreløpig er vedkommende permittert til 31.10.01. Vi har god dekning på assistentlegesiden, og de som er her ønsker fortsatt å bli ved avdelingen.

Den største forbedringen utover er mer stabil legedekning i år 2001, er at det skjer en en omorganisering av kontorsiden. Blant annet vil det i løpet av 1. kvartal 2001 bli innført digital diktering i håp om at dette kan frigjøre tid for kontorpersonalet til å forebygge restanser. Med ansettelse av kontoleder vil det også være en forbedring av støttefunksjoner for avdelingsoverlegestillingen. En god del administrative oppgaver fra sentraladministrasjonen er delegert til avdelingsoverlegen, og en styrking av den merkantile funksjonen, gjerne også med støtte fra økonomipersonell, vil kunne frigjøre avdelingoverlegens tid til mer pasientrettet virksomhet.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Medisinsk poliklinikk