Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Medisinsk pleie/seng

MEDISINSK PLEIE/SENG

Medisinsk sengeressurs har til sammen 59 senger ( 49 medisin og 10 nevrologi) + hjerteovervåking med 4 tekniske senger.

Personell

Tilgangen på personell er god når det gjelder faste stillinger og lengre vikariat. Det er problematisk å skaffe vikarer/ekstravakter på kort varsel. Siste halvdel av året ble spesielt vanskelig pga. noen få pasienter som krevde døgnkontinuerlig tilsyn.

Sykefraværet har vært høyere enn i 1999. Ved H4 er det steget fra 7.5% til 11.5%. Ved H5 er sykefraværet 6% mot 5.5% i 1999.

Sykehuset har hatt en gjennomgang av ressursforvaltningen noe som resulterte i tilførsel av 4 årsverk til Fellesposten H4 fra år 2001.

Tjenestetilbud

Medisinske senger: Antall innleggelser er omtrent likt med fjoråret med 2766 behandlede pasienter mot 2743 året før. Beleggsprosenten på årsbasis har vært 96% - d.v.s. betydelig overbelegg i perioder. Fortsatt legges 92 % av pasientene inn som øyeblikkelig hjelp. Den gjennomsnittlige liggetid er 6,2 døgn mot 6,1 i fjor.

Ved geriatrisk enhet ble det behandlet 93 pasienter ( 96 i fjor) med gjennomsnittlig liggetid 12,8 døgn.

Nevrologiske senger: Antall behandlede pasienter er 270 mot 266 året før. Beleggsprosenten har vært 106% mot 96% i fjor, gjennomsnittlig liggetid 13,1 døgn mot 12,7 døgn året før. Det har vært flere pasienter med store hjerneskader som har hatt lang liggetid i avdelingen.

Medisinsk sengeressurs har til sammen hatt 20505 liggedøgn, en økning på 638 fra 1999.

Det er registrert 235 liggedøgn på overføringsklare pasienter, 221 i 1999.

Det er utført 43 elektrokonverteringer i 2000, en økning fra 39 i 1999. Av de 43 er 25 utført poliklinisk. Det er utført 123 arbeids-EKG , en økning fra 62 i 1999.

Hjertetelefonen har vært tilgjengelig hele året, det er registrert 11 henvendelser.

Det arrangeres hjertetime, et informasjonstilbud til pasient og pårørende en til to ganger i uken, hvor fysioterapeut er tilgjengelig ved behov. Det er etablert tilbud i likemannsarbeid innefor hjerte/ lunge og reumatologi hver 14. dag.

Kompetanseheving

Tre sykepleiere ferdig med videreutdanning i geriatri. En sykepleier ferdig med intensivutdanning. En sykepleier fulgt opplæring i behandling av KOLS og astma, tar "Diploma in astma care".

Fire hjelpepleiere startet på utdanning klinisk sykepleie for hjelpepleiere.

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret planlegges kurs i hjertesvikt og KOLS.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Medisinsk pleie/seng