Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Kirurgisk poliklinikk

KIRURGISK POLIKLINIKK

Personell

Legebemanning: Alle legespesialiststillinger har vært besatt av fast lege hele året. Alle legestillinger for utdannelse i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi har vært besatt hele året.

År 2000 har vært det første året Namdal sykehus har hatt 4 spesialister i ortopedisk kirurgi og spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Sykehuset har nå spesialister i alle kirurgiske spesialiteter som tar seg av de hyppigste tilstander.

Sykepleiebemanning: Sykepleiere ved denne enheten er ansatt i kirurgisk poliklinikk, kreftpoliklinikken og ved inntakskontoret. Alle stillinger har vært besatt ved disse funksjoner.

Kontorpersonell: Kontorfunksjonen ved enheten har i løpet av året tilsatt kontorleder. Langtidssykemeldinger blant kontorpersonalet har vært kompensert med midlertidig ansettelser.

Målsettingen med kort tid før utsendelse av epikriser og journalnotater er nådd.

Aktivitet

Inntakskontoret med ledelse av driftssykepleier har iløpet av året fått økende arbeidsmengde. Dette skyldes behov for informasjon til økende antall pasienter som henvender seg p.g.a. fritt sykehusvalg og pasienter som overføres fra andre sykehus, særlig Innherred sykehus og Regionsykehuset i Trondheim.

Kreftpoliklinikken har hatt en økning av antall behandlede pasienter og bruk av dyre cytostatika som sykehuset må betale.

Antall senger for pasienter til kirurgisk behandling ble redusert 1/3 00. Dette har gitt en reduksjon på 60 operasjoner for innlagte pasienter.

Operasjonskapasieten er imidlertid opprettholdt og gitt en økning på 90 dagkirurgiske operasjoner.

Det er utført 650 flere legekonsultasjoner enn i 99.

Utvikling

Over flere år har avdelingen hatt en økning av dagkirurgiske inngrep. Liggetiden for innlagte pasienter har gått ned.

Det oppleves nå et økende press på bruk av kirurgiske senger. I perioder er det stort overbelegg ved den kirurgiske posten. Liggetiden viser økning.

Kreftpasienter og pasienter som venter på pleie i hjemkommunen, trenger lang liggetid. Utviklingen i disse forhold tyder på at sengebehovet øker.

Kapasiteten for pasienter som krever elektive inngrep med behov for innleggelse må vike, og ventetiden for disse pasienter er økende.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Kirurgisk poliklinikk