Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Kirurgisk pleie/seng

KIRURGISK PLEIE/SENG

Enheten består av sengeposter, sykehotell, fødeavdeling og ultralyd. De kirurgiske sengepostene gikk igjennom en større omorganisering fra 06.03.2000. Pasientkategorier og personell ble flyttet mellom de kirurgiske postene og pasienthotellet. Sengeressursene ble redusert med 10 senger/pasienthotellet med 6 senger. Bemanningen ble redusert med 7 pleieårsverk (2 hjelpepleiere ble overtallig og fikk jobb på H5 og sentralbordet).

Ett av målene i omorganiseringen var at en skulle behandle like mange pasienter etter redusering av senger og bemanning. Målet ble ikke nådd. Sengepostene hadde 82 færre pasienter, men beleggsprosenten steg fra 82 % til 92 %.

Sykehotellet ble redusert med 6 senger fra 24 til 18 senger. Pasienthotellet har stor etterspørsel etter senger. Sengereduksjonen fører til at de medisinske poster ikke får benyttet pasienthotellet fullt ut. Beleggsprosenten var 87 %.

Fødeavdelingen har 14 senger og behandlet 665 pasienter - derav 520 fødsler. Gjennomsnittlig liggetid er 4.5 døgn.

Etter omorganiseringen ble pasienttyngden økt på H3 (ortopedi, gastro, kreft og urologi). Post D3 fikk lettere pleietyngde med pasientkategorier innen ønh, øye og gynekologi. Ved marginal bemanning får en mye overtidsinnleie.

Evalueringen blant ansatte viser at en må endre sammensettingen av pasientkategoriene igjen - denne prosessen er en i gang med.

Poliklinikk

Jordmor/ultralyd poliklinikken er et godt tilbud til de gravide og den etterspørres i stor grad.

Poliklinikken behandlet 2025 pasienter.

Personell

Det er ikke vanskelig å få rekruttert sykepleiere til faste 100 % stillinger, men noe verre for kortere vikariat og i små stillingsandeler. Det samme gjelder for å få rekruttert jordmødre.

Postene har fortsatt stort sykefravær (10 - 12 %). Sammen med Arbeidslivstjenesten og bedriftshelsetjenesten har postene hatt et prosjekt " Nærvær mot fravær" som har hatt som målsetting å forebygge og redusere fravær gjennom bedre oppfølging og økt kvalitet på nærværet ved de kirurgiske postene og pasienthotellet. Resultatet foreligger i en rapport fra prosjektet.

Effektiviseringskrav, turnus, færre stillinger, stadig omorganisering, flere akutt kritisk syke pasienter, stress og travelhet er noen av årsakene de nevner til sykefraværet. Ledelsen og de ansatte har sammen laget handlingsplaner som kan være med å forebygge sykefraværet.

Utvikling

Postene har fagutviklingssykepleiere/jordmor, sykepleiere med spesialutdanning innen stomi, kreftsykepleie og geriatri. Sykepleieledelsen er opptatt av å få oppdaterte medarbeidere og postene har jobbet med følgende:

 • Øke kompetansen innen kreftsykepleie (en sykepleier tar videreutdanning innen onkologi)
 • 4 hjelpepleiere tar etterutdanning innen klinisk sykepleie
 • utdanning av jordmor innen ultralyd-faget
 • videreutvikle DATA MED programmet ved fødeavdelingen - et redskap for å bedre dokumentasjon for mor og barn.
 • Prosjekt "Nærvær mot fravær" for å forebygge sykefravær sammen med Arbeidslivstjenesten og bedrifthelesetjenesten.
 • Tilbud om samtalegrupper for brystkreftopererte kvinner
 • Opprettet stomipoliklinikk for stomi opererte pasienter
 • Kartlegger livskvaliteten for pasienter som har vært behandlet for lårhalsbrudd
 • en av de kirurgiske postene deltar i pilotprosjektet - pasientforløpet til de pasientene som skal opereres for totalprotese
 • Prosjekt Lise, et prosjekt som skal bedre behandlingstilbudet for kreftpasienter (midler til prosjektet fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering). Jobber med å får dette tilbudet integrert i driften
 • En av avdelingssykepleierne tar lederutdanning innen ledelse LINT

Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Kirurgisk pleie/seng