Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk

Somatisk Klinikk

Aktiviteten ved somatisk klinikk har aldri vært høyere enn i år 2000. Gjennom året har vi arbeidet bevisst med å vri organisasjonen mer over fra innleggelser til dagkirurgi. Tallene tyder på at vi har lyktes i arbeidet. Samtidig har vi satset på å innføre ny teknologi, blant annet ved røntgenavdelingen og kontortjenesten.

Somatisk klinikk ledes av et team bestående av klinikkleder, en avdelingsoverlege og en klinikkoversykepleier. Klinikkrådet med klinikkleder, avdelingsoverlegene, klinikkoversykepleierne, sjefsbioingeniør, leder mikrobiologien, leder ergoterapeut og sjeffysioterapeut, omstrukturerte fra januar 2000 sin møtestruktur i forbindelse med etableringen av utviklingsteam ved klinikken. Omstruktureringen innebar en endring fra månedlige informasjonsmøter til 2 - 3 møter i året. Møtene ble organisert som dagseminar med stor deltakelse fra rådets medlemmer.

Det foregår omfattende arbeid med kompetanseheving innen klinikken. Samtidig er det blitt betydelig lettere å rekruttere spesialister til sykehuset. Ved årets slutt var det kun ubesatt stilling for anestesilege og pediater. Som en del av sykehusets overordnede satsing, har også somatisk klinikk lagt til rette for forskning og utvikling. Klinikken har satset mye på å utdanne egne spesialister, og hadde ved årets slutt tre kandidater under utdanning ved andre sykehus. I tillegg avsluttet en lege sitt doktorgradsarbeid mens en annen startet opp i løpet av året.

Det høye aktivitetsnivået ga høyere inntekter enn budsjettert, både innen ISF og poliklinikk. Økningen på lønns- og andre driftsutgifter var imidlertid høyere. Overforbruket på lønn økte betydelig siste halvdel i forhold til prognosene tidlig i året. Dyrt lønnsoppgjør, dyr ferieavvikling og tungt belegg antas å være hovedårsaken til overforbruket på lønnspostene. I tillegg var det høyt sykefravær ved enkelte enheter. Klinikkens totale sykefravær er også gått opp, særlig grunnet langtids sykefravær. Vi jobber med å få dette redusert, men er ikke kommet langt nok ennå. Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ble viet spesiell oppmerksomhet i fjor, og det ble startet en gjennomgang av en del fysiske arbeidsmiljø, noe som også videreføres i 2001.

Det arbeides med en videreutvikling av kontortjenestene på klinikken. Det har blant annet i løpet av året blitt tilsatt kontorledere for de to største avdelingene, medisinsk og kirurgisk avdeling. Disse vil få hovedansvaret for videreutvikling av kontortjenestene ved somatisk klinikk.

Avdelingene
Anestesi
Gynekologisk seksjon og poliklinikk
Kirurgisk poliklinikk
Røntgen
Øre-Nese-Hals
Øye
Kirurgisk pleie/seng
Pleie akutt
Medisinsk poliklinikk
Pediatri
Nevrologi
Ergoterapi
Fysioterapi
Sentrallaboratoriet
Mikrobiologisk laboratorium
Medisinsk pleie/seng
Hudpoliklinikk

Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk