Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Gynekologisk seksjon og poliklinikk

GYNEKOLOGISK SEKSJON OG POLIKLINIKK

Personell

Personellsituasjonen har vært stabil for faggruppene barnepleiere, assistenter, jordmødre og sykepleiere. På legesiden har man hatt to fast ansatte spesialister, en spesialistvikar i 50% stilling, en assistentlege for hele året og en assistentlege i tillegg fra 01.09.00. Under ferieavviklingen ble det gjort avtaler med legeformidlingsfirmaet Transmedica for å dekke opp vakanser slik at en to-delt vaktordning på spesialistnivå kunne sikres. Enheten sliter med en vanskelig bemanningssituasjon for spesialister, og det vil ennå gå flere år før man kan forvente tilgang på ferdigutdannede kandidater som opprinnelig har startet sin karriere ved Namdal sykehus.

Tjenestetilbud

År 2000 har vært preget av korte ventetider og høy aktivitet til tross for bemanningsproblemene. Jordmødre med spesialutdanning innenfor ultralyddiagnostikk har bidratt i stor grad til dette. Det er gjort 3 663 konsultasjoner innenfor gynekologi og 2 025 innen svangerskapsomsorg og ultralydundersøkelse av gravide. Andelen nyhenviste pasienter utgjorde 57%. Gynekologisk seksjon har disponert fra 2 til 4 senger på sengeposten D3. Den har hatt 257 innlagte pasienter, og 155 operasjoner er utført på disse pasientene. Beleggsprosenten var 79% på gynekologisk seksjon og 57% på fødeavdelingen. Andelen akutt innlagte pasienter utgjorde 40% på gynekologisk seksjon og 94% på fødeavdeligen. Gjennomsnittlig liggetid utgjorde 4,5 dager ved fødeavdelingen og 4,3 dager ved gynekologisk seksjon. Det ble det født 511 barn hvorav 8 tvillinger. 22 % ble forløst operativt, og det ble gjort keisersnitt i 13,2 % av alle fødslene. Andelen akutte keisersnitt utgjorde 6,5%.

Utvikling

Hovedutfordringen ligger i å rekruttere og utdanne spesialistkandidater ved egen institusjon og sørge for å opprettholde god kvalitet på tjenestetilbudet til pasientene. Tilgangen på studenter og turnuskandidater er svært lovende, og disse vil utgjøre potensialet for satsingen fremover. Samarbeidet med nabosykehusene, funksjonsfordeling og statlig eierskap vil være utfordringer for de neste år.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Gynekologisk seksjon og poliklinikk