Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Fysioterapi

FYSIOTERAPI

Personell

Personalet på fysikalsk avdeling består av sjeffysioterapeut, to ledende fysioterapeuter hvorav den ene er ledende for slagbehandling og den annen har ansvar for student- og turnus-veiledning, to 100 % fysioterapeut hjemler, hvorav den ene er fordelt på 2 fysioterapeuter i 50 % stilling, 1 assistent og 2 turnuskandidater.

I 2000 fikk 1 fysioterapeut i 50 % stilling permisjon for 1 år, samt en fysioterapeut i 100 % stilling gikk ut i november i barselspermisjon.

Fysikalsk har i år assistert geriatrisk avdeling med fysikalske tjenester, da geriatrisk avdeling var uten fysioterapeut.

Tjenestetilbud

Vi har totalt fått henvist 1 297 pasienter, hvorav 100 var polikliniske henvisninger og 1 197 var henvisninger til inneliggende pasienter. Vi har fått henvist 10 inneliggende pasienter mindre enn i 1999, men økt den polikliniske henvisning med 66 pasienter.

Henvisninger for inneliggende pasienter har vært fordelt på avdelingene slik:

H3 ortopedisk 491
H4 Medisinske, incl neurologisk avd. 349
H5 medisinske 271
D3: bløtdelskirurgisk 12
 
Intensiven: 60
D5 føde avd. 14
Hotellet: 6
Poliklinikk: 94
 
Totalt utført behandlingsenheter:
Inneliggende pasienter: 8585
Polikliniske pasienter: 2092

Kompetanseheving

En av avdelingens målsetninger er å holde oss faglig godt oppdatert. I året 2000 har kollegaer på fysikalsk avdeling deltatt på kurs innen neurofysiologi, Cyriax koncept, smerterelaterte tilstande, fagkursus i cystisk fibrose, samt at man har hospitert dels på Glitreklinikken, på Rit`s slagenhet og Munkvoll rehabiliteringssenter.

Kvalitetssikring

Fysikalsk avdeling hadde som sitt viktigste virksomhetsmål for 2000 å få utarbeidet behandlingsprosedyre for de viktigste diagnoser, som vi får henvist for behandling. For å få effektuert dette, fikk vi tilført 1 ekstrahjelp i sommerperioden, slik at personalet kunne få frigjort tid til å utarbeide prosedyre. Avdelingen er kommet langt i arbeidet, men det gjenstår fremdeles prosedyre, som skal utarbeides. Dette må ses på som en kontinuerlig prosess, og i tiden fremover skal prosedyrene redigeres hvert 2. år.

Utvikling

Et annet av avdelingens virksomhetsmål var å serve og yte bistand til Lærings- og mestringssentret. Fysikalsk avdeling gav undervisning og var delaktig innen for pasient- gruppene diabetes type 2 pasienter, frokost for slagrammede, barn med hørselshandicap, voksne med tinnitus og MS- pasienter. Vi opplever samarbeidet som svært positivt, samt det at vi kan bistå med å øke livskvalitet for kroniske syke pasienter igjennom våres kunnskap, er svært positivt og givende. Vi stiller oss derfor til disposisjon for Lærings- og mestringssentret også i tiden fremover.

Fysikalsk avhold også dette år Høstmøte for alle fysioterapeuter i nedslagsfeltet til Namdal sykehus. Dette år var temaene behandling og rehabilitering av benamputerte, behandling og rehabilitering av ryggopererte og der var et informasjonstime om Lærings- og mestringssentret ved Namdal Sykehus. Undervisene på temadagen var dels ortopediske leger, fysioterapeuter og ortopediingeniøren og leder for Lærings- og mestringssentret.


Organisasjon -> Direktør -> Somatisk Klinikk -> Fysioterapi