Årsmelding 2000 - Namdal SykehusERGOTERAPI

Personell

Avdelingen har 1,6 stilling fordelt på avdelingsledende ergoterapeut og ergoterapeut 1. Avdelingsledende ergoterapeut har hatt 20 % omsorgspermisjon fra årets start til og med oktober 2000. Ergoterapeut 1 har vært vikar i resterende stillingsandel i samme tidsrom. Ergoterapeut 1 sa opp sin stilling med virkning fra 1 september for å gå over i en annen stilling. Det ble i dette tidsrommet ansatt en ny ergoterapeut i engasjement i påvente av ny utlysning i 80 % stilling ut året.

Tjenestetilbud

Antall henvisninger har økt med ca 21 % fra året før. D.v.s. fra 245 henviste pasienter i 1999 til 309 henviste pasienter i 2000. Av henvisningene i 2000 utgjør rene poliklinikkhenvisninger ca 23 % av det totale. Dette er pasienter som ofte trenger intensiv oppfølging over tid, og som ikke er så lett å videreføre ut i kommunene på grunn av manglende spesifikk kompetanse. I tillegg har avdelingen bidratt noe til Lærings og mestringssentret, men dette har begrenset seg mye grunnet begrensede ressurser.

Ergoterapiavdelingen hadde som mål å få ferdig en del av prosedyrearbeidet i løpet av år 2000.P.g.a. kraftig økning av pasienttilgangen, skifte av personale og sykefravær har det vært vanskelig å få satt av tid til dette arbeidet.

Kvalitetssikring

Kurs og hospitering som er blitt gjennomført i løpet av 2000:

  • hospitering, informasjonsmøte Munkvoll rehabiliteringssenter 4-5/5-00
  • hospitering 1 dag november 00
  • sertifiseringskurs AMPS Assesment of Motor and Prosess Skills 30/10-00 t.o.m. 03/11-00