Årsmelding 2000 - Namdal SykehusANESTESI

Personell

Bemanningssituasjonen har vært problematisk fra høsten. En overlege har vært langtidssykmeldt fra midten av september. Dette har ført til at vi har måttet basere oss på vikarer. Avdelingen har 4 overlegestillinger hvorav en er vakant i tillegg til den sykmeldte. Vi har 2 assistentleger hvorav den ene går i en omgjort overlegestilling. Begge tar sikte på spesialiteten i anestesiologi.

Aktivitet

Antall anestesier er uendret fra i fjor, 4 051 mot 4 059 i 1999. Bemanningssituasjonen har ikke til nå gått ut over aktiviteten, men vi har ikke kunnet ta opp nye aktiviteter.

Utstyr

Utstyrsinnkjøpet til intensiv tok lengre tid enn planlagt, slik at leveringene ikke ble foretatt før rett over nyttår 2001. Vi planlegger nå å begynne å fornye anestesiapparatene med tilhørende overvåkingsutstyr. Vi har i dag for få apparat, og de vi har mangler analyseutstyr for nye anestesigasser. Planene for elektronisk overvåkingsjournal og anestesijournal føres videre.

Kompetanseutvikling

Denne prioriteres høyt, men det blir lite tid til fornyelse av metoder. Den ukentlige undervisningen av assistentlegene er en god stimulans til alle. Deltakelse i eksterne kurs og kongresser prioriteres høyt.

AMK og ambulansene

Arbeidsmengden ved AMK er høy og vi ser fram til utbygging av lokalene og installering av AMIS for dokumentasjon i 2001.

Anbudsrunden for ambulansene ga en betydelig uro i tjenesten, og det var stor spenning forbundet med mange nye drivere ved årsskiftet. Arbeidsforholdene for ambulansepersonellet var fortsatt ikke avklart ved årets utgang. Vi fikk innvilget finansiering av en ½ stilling for spesialsykepleier til undervisnings-koordinator. Dette vil gi betydelig bedre muligheter til å heve kvaliteten av ambulansetjenesten i vårt område.