Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Psykiatrisk Klinikk -> Voksenpsykiatrisk avdeling

Voksenpsykiatrisk avdeling (VOP)

Voksenpsykiatrisk avdeling ved Namdal sykehus har tilbud både gjennom ordinær poliklinisk virksomhet, samarbeidende team og døgnbehandling.

Poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gjennomførte i fjor 7 724 konsultasjoner. Dette er om lag fire hundre færre enn i fjor. Ventetidsgarantien er i hovedsak er innfridd.

Rusteamene (psykiatrisk ungdomsteam-put og voksenpsykiatrisk rusteam-vort) har i hovedsak etterkommet søknadsomfanget til poliklinikken og formidlet institusjonstilbud. Rusteamet har også deltatt som ressurspersoner knyttet til seminar mot de videregående skolene med tema "trafikksikkerhet" i samarbeid med politiet. "Selvmordsforbyggende arbeid i Indre Namdal" er videreført i 2000 og har skjedd i nært samarbeid med skolene, sosialkontorene og helsetjenesten i kommunen. Dette prosjektet er nå avsluttet, men deler av det er videreført i et fast samarbeid mellom rusteamet og videregående skolen i Grong. Arbeidet er viktig i forebyggende sammenheng.

Poliklinikkens reiseteam er et viktig bindeledd mellom Psykiatrisk klinikk og førstelinjetjenesten. Reiseteamets virksomhet består av konsultasjoner, forvern og ettervern, faste planlagte samarbeidsmøter i kommunene, veiledning til førstelinjetjenesten og undervisning. Kommunene gir mye positiv tilbakemelding på dette tilbudet.

Alderspsykiatrisk team er i 2000 etablert som et eget team i poliklinikken. Det består av psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen eldreomsorg, psykolog og psykiater. Teamet arbeider i forhold til innlagte pasienter med alderspsykiatriske problemstillinger, vurdering og veiledning ute i kommunene og ordinær poliklinisk utredning og behandling. Responsen fra førstelinjetjenesten på teamets behandlingstilbud er meget positiv. Det samarbeides nært med geriatrisk team ved medisinsk avdeling og deltar på felles inntaksmøter.

Døgnbehandling

Det har i 2000 vært behandlet (innlagt) 361 pasienter mot 311 i 1999. Økningen skyldes at døgnenheten ved Ytre Namdal psykiatriske senter er tatt med, og det utgjør 55 innleggelser. Beleggsprosenten for postene i 2000 var på 77 %, en liten nedgang fra 1999 da den var 82 %.

Postene har en lav andel tvangsinnleggelser i forhold til landet for øvrig. Anvendelse av §3 og 5 i Lov om Psykisk helsevern har omfattet totalt 45 pasienter ved Post 1 og 2. Av disse er 10 innlagt etter §3 og 35 pasienter er innlagt etter §5. Dette utgjør bare ca 17 % av innleggelsene ved postene. Noe av årsakene til den lave hyppigheten av tvangsinnleggelser er lavterskeltilbudet som kortidsplassene ved post 2 og post 3 gir, og samarbeidet som reiseteamet har med kommunene. Det gjør at en tidlig kan sette i verk tiltak når det er behov, før det blir nødvendig med tvangsinnleggelser.

Vi driver aktivt med gruppeterapi både ved post 1 og post 2, og arbeider målrettet for å videreutvikle dette tilbudet.

Deltakelse i ansvarsgrupper er noe som tar stadig mer tid ved postene, men dette gir et klart bedre tilbud til pasientene enn tidligere og styrker samarbeidet med kommunene.

Postene arbeider fortsatt aktivt med utskrivning av langtidspasienter i nært samarbeid med vertskommunene. Det har vært arbeidet aktivt i samarbeid med hjemkommunene for å gi disse pasientene et kommunalt botilbud. Det har også ført til at en har kunnet satse mer på unge nysyke, noe som er et satsningsområde for psykiatrisk klinikk.

Ved psykiatrisk senter i Ytre Namdal har man i 1999 intensivert arbeidet med å dreie virksomheten til et framtidig Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Man ser en utvikling der denne virksomheten arbeider med å overta større ansvar for psykiatritilbudet for Ytre Namdal (med unntak av akuttinnleggelser). Senteret har 12 senger og poliklinikk. Vi er her kommet langt i arbeidet med utskrivning av langtidspasienter til kommunen. Dette frigjør ressurser til å ta inn pasienter til korttidsopphold og arbeide mer utadrettet. Beleggsprosenten har vært på 80%. For å styrke det polikliniske tilbudet er en sykepleier ved posten tilsatt i 20% stilling ved poliklinikken, og dette planlegges utvidet i 2001.

Mye arbeid er gått med til planlegging av nytt bygg til DPS (Distriktspsykiatrisk Senter). Dersom man som forutsatt får positivt svar på tilskudd/lånesøknad, planlegges byggestart høsten 2001 og ferdigstillelse høsten 2002.

Kompetanseheving

Vi har fokusert på å opprettholde og videreutvikle kompetansen i avdelingen.

Følgende videreutdanninger/spesialisering er gjennomført:

 • 2 psykologer er ferdig kliniske spesialister
 • 1 assistentlege er ferdig spesialist i psykiatri
 • 7 i tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • 4 i veiledning- og konsultasjonsmetodikk
 • 2 spesialsykepleiere innen eldreomsorg
 • 1 i gruppeterapi

Følgende etter- og videreutdanninger/spesialisering pågår:

 • 2 assistentleger spesialiserer seg innen psykiatri
 • 2 hjelpepleiere innen eldromsorg
 • 7 i psykosebehandling i regi av Senter for Psykosebehandling og rehabilitering (20 v)
 • 6 innen "barn av voksne med psykiske lidelser" (10 v)
 • 5 i videreutdanning i psykisk helsearbeid (20 v)
 • 3 er i lederutdanning (10 v)
 • 1 i psykoterapiveiledning

En av overlegene ved psykiatrisk klinikk er i gang med doktorgradsarbeid og har gått over i en sykehusoverordnet funksjon når det gjelder forskning og utviklingsarbeid.

Utvikling

 • Alderspsykiatrisk team arbeider for å utvikle dette tilbudet ved sykehuset i tråd med regional helseplan. Planen er å etablere et døgntilbud etter hvert, og utvikle samarbeidet mellom de alderspsykiatriske enhetene i helseregionen.
 • Arbeidet med nytt Distriktspsykiatrisk senter på Kolvereid er godt i gang, og plankomiteen og brukergruppa arbeidet aktivt med disse planene gjennom året. Forprosjektet var ferdig ved årsskiftet og er nå til endelig behandling i departementet.
 • Det er gjennomført et utredningsarbeid med tanke på å starte opp med psykoseteam ved klinikken. Dette arbeidet har vært svær nyttig og medvirket til at klinikken fra 2001 vil få et team som vil ha et særlig ansvar for å gi nysyke et godt tilbud. Dette planlegges i samarbeid med BUP.
 • Lærings- og mestringssenteret var i 2000 fortsatt organisert som prosjekt, men er fra 2001 fast etablert som en avdeling ved sykehuset. Utfordringen er å integrere dette tilbudet inn i psykiatrisk klinikk for å gi tilbud til mennesker med kroniske lidelser og deres pårørende. I 2000 er det gjennomført to møteserier for pårørende, et tilbud som har vært positivt mottatt.
 • Det er satt ned en arbeidsgruppe ved klinikken med representanter for brukerne og de kliniske enheten. Denne arbeidsgruppen er godt i gang med å få satt fokus på økt brukermedvirkning. Arbeidet videreføres i 2001.
 • Namdalsfestivalen ble arrangert for første gang i 2000. Det er tilbud til psykiatriske pasienter i og utenfor sykehuset. Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom psykiatrisk avdeling, kommunene i Namdalen, Mental Helse og sykepleierutadanningen ved HINT. Et vellykket arrangement som samlet 50 stykker til en ukes vinterfestival ved Børgefjellsenteret.

Personell

Bemanningssituasjonen ved voksenpsykiatrisk avdeling har i 2000 vært relativ god. Det er imidlertid vanskelig med rekruttering av leger og psykologer. 2 nye psykologer er rekruttert inn og en underordnet lege er ferdig spesialist i psykiatri. Konsekvensene av at man ikke har hatt alle spesialiststillinger besatt, har blant annet vært at en ikke har hatt muligheter for faste tilknytninger på ulike behandlingsområder. Dette har særlig hatt konsekvenser for post 2 (rehabiliteringsposten) og rusvirksomheten. Stillinger for høgskoleutdannede er tilgangen på personell god.


Organisasjon -> Direktør -> Psykiatrisk Klinikk -> Voksenpsykiatrisk avdeling