Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Psykiatrisk Klinikk

PSYKIATRISK KLINIKK

Gjennom år 2000 har klinikken drevet et kontinuerlig arbeid for å gi et enda bedre tjenestetilbud innen psykisk helsevern. Vi har fokusert på og tror det ligger store gevinster for pasientene gjennom å samarbeide på tvers av grenser, både mellom klinikkens ulike deler og på tvers i sykehuset. Samtidig har vi vært svært aktive i nettverksbygging mellom spesialisthelsetjenesten i regionen, og opp mot førstelinjetjenesten. Både klinikkens egne evalueringer og tilbakemeldingene vi har fått fra samarbeidspartnerne er såvidt positive at vi ønsker å videreutvikle nettverket enda mer i 2001. Å arbeide mer overgripende er også i tråd med utviklingen innen faget, med det store settet av virkemidler, variert behandling og kompetansefordeler dette gir oss.

Spesialisthelsetjenesten skal gi tjenester av høy faglig kvalitet og være en veileder og samarbeidspartner for andre tjenesteytere. Utviklingen innen de ulike faggrenene går veldig raskt, og psykiatrisk klinikk legger stor vekt på kontinuerlig kompetanseheving. En stor andel av klinikkens ansatte var under utdanning eller kurs gjennom fjoråret. Denne innsatsen gjør oss i stand til å gi et tilbud som til enhver tid holder høy kvalitet. Innen enkelte områder er det også vanskelig å få tak i kompetent personell, noe som fordrer ekstra innsats på egen kompetanseoppbygging.

Klinikken er kommet nært opp til målene og plantallene som var satt for driftsåret 2000. Det økonomiske driftsresultatet er godt, men aktiviteten har vært lavere enn det vi satte oss som mål.

Følgende tiltak er gjennomført i 2000:

  • Alderspsykiatrisk team etablert i poliklinikken. Aktivt arbeid i retning et nettverk innen alderspsykiatri i helseregionen i tråd med regional helseplan
  • Utredet et bedre tilbud til nysyke og styrking av arbeidet med tidligintervensjon i forhold til psykoser. Et ambulant team/psykoseteam er planlagt opprettet fra våren 2001
  • Familiebehandlingsenheten ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er nå etablert som et permanent og integrert tilbud
  • Tilbudet ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) er utvidet, blant annet med et nytt tilbud med temakvelder for pårørende. Tilbudet videreutvikles i forhold til de behov som melder seg. Det er etablert et tett samarbeid mellom LMS, brukerorganisasjoner, kommunene og psykiatrisk klinikk
  • Kontinuerlig omstilling og planlegging for å etablere et Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) i Ytre Namdal. Planlagt bygging er satt til høsten 2001, med forutsetning om finansiering gjennom opptrappingsplanen for psykiatri

Selv om år 2000 var det andre opptrappingsåret for psykiatrien (statens opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006), har dette ikke økt tilgangen på statlige, øremerkede midler til ønskede prosjekter og tiltak. Det kan synes som at muligheten for nye behandlingstilbud i hovedsak må komme i forbindelse med intern omstilling og utvikling. Dette blir i såfall en stor utfordring for psykiatrisk klinikk i årene fremover.

Avdelingene
Voksenpsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Organisasjon -> Direktør -> Psykiatrisk Klinikk