Årsmelding 2000 - Namdal SykehusBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP ved Namdal sykehus har som oppgave å yte barne- og ungdomspsykiatriske spesialisttjenester overfor befolkningen i sykehusområde II. Statistisk sett utgjør gruppen som barne- og ungdomspsykiatrien har ansvar for (0-18 år) om lag 11 000 barn og unge.

Vi fokuserer på å drive et utstrakt samarbeid med og veiledning til førstelinjetjenesten, deriblant helsestasjoner, kommuneleger, sosialkontor/barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Vi har også et tett samarbeid med andre enheter i sykehuset. Først og fremst gjelder det voksenpsykiatrien, barnelege og nevropsykolog. Omkring enkeltbarn og ungdommer arbeider vi også sammen med Habiliteringstjenesten for barn.

Aktivitet

Det var 1637 polikliniske konsultasjoner i 2000. Gjennom året ble det gitt tilbud til 223 barn og ungdommer. En relativt høy andel av disse har behov for psykiatrisk hjelp over forholdsvis lang tid. Vi mottok 134 nyhenvisninger mot 121 i 1999. Pr. 010100 sto 20 på venteliste, mens ventelista pr. 311200 omfattet 33 pasienter.

Familieenheten hadde i 2000 innlagt sju familier. Varighet av innleggelsene var 2-4 uker, tilsammen 21 uker. Antall pasientdøgn var 405. Det har vært brukt betydelige ressurser på poliklinisk for- og etterarbeid i forhold til innlagte familier. Familieenheten hadde pr. 311200 sju familier på venteliste.

Utvikling

BUP Namdal sykehus ga i 2000 tilbud til 2,2 % av barnebefolkningen i nordre del av Nord-Trøndelag. Epidemiologiske data viser at viser at forekomsten av psykiske problemer hos barn og ungdom er 15-25 %, og statens opptrappingsplan for psykisk helse angir at barne- og ungdomspsykiatrien innen 2006 skal nå 5 % av barnebefolkningen. Ved siden av kontinuerlig evaluering av behandlings- og arbeidsmetoder og fokus på økt effektivisering, forutsetter målet om en dekningsgrad på 5% en vesentlig utbygging av det barne- og ungdomspsykiatriske tjenestetilbudet i årene framover.

Lovverket pålegger spesialisthelsetjenesten å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Mens primærforebygging er del av 1.linjetjenestens oppgaver, hører sekundærforebygging inn under de oppgaver spesialisthelsetjenesten bør arbeide med.

BUP har sekundærforbygging, dvs. tiltak rettet mot barn og ungdom i risiko for psykisk skjevutvikling som en sentral målsetting. Dette betyr:

  • Tiltak rettes mot identifiserbare grupper av barn og ungdom med dokumentert psykiatrisk og psykososial risiko.
  • Iverksetting av spesifikke tiltak som har dokumentert effekt i forhold til risikoen.
  • Tiltakene skal ha langtids oppsøkende oppfølgingsundersøkelser av gruppene som integrert del av tilbudet.

Vi bør videreutvikle behandlingstilbudet til spebarn/småbarn og ungdom i risiko for utvikling av alvorlige psykiske lidelser. Det er også behov for å bygge opp kompetanse og styrke behandlingstilbudet til barn og ungdom med atferdsvansker og til unge rusmisbrukere, og utvikle metoder i dette arbeidet.

Kompetanseheving

Vi har satset betydelige ressurser på å gi ansatte spesialisering og videreutdanning også gjennom år 2000. Av erfaring er det vanskelig å rekruttere fagpersonale med spesialistkompetanse til BUP.

Vi har spesielt vektlagt å øke kompetansen vår når det gjelder utredning og behandling av spebarn/småbarn, slik at det sekundærforebyggende arbeidet på dette feltet blir styrket. Ansatte har deltatt i et regionalt nettverkssamarbeid omkring tidlig intervensjon overfor små barn. Det er opprettet et regelmessig og nokså omfattende samarbeid og veiledning til en helsestasjon i sykehusets nedslagsområde.

I samarbeid med BUP Innherred sykehus og fylkeslegen har det vært gjennomført studiebesøk ved Viktoriagården i Malmø, som er en institusjon med et godt utbygd behandlingstilbud til spebarn/småbarn og vordende foreldre der det foreligger risiko for alvorlige samspillsproblemer mellom barn og foreldre. Ellers har det i samarbeid med Etterutdanningsnettverket i Namdalen vært arrangert en undervisningsdag for førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten med tema tidlig intervensjon overfor spebarn/småbarn i risiko for psykisk skjevutvikling.

Sammen med voksenpsykiatrien har vi satset på styrking av kompetanse og utvikling av bedre rutiner for å yte hjelp til barn av foreldre med psykiske lidelser. Ansatte innen BUP og voksenpsykiatrien har her fulgt et utdanningsopplegg som har vært fulgt opp internt ved Psykiatrisk klinikk. I tillegg er det satt i gang et samarbeid mellom BUP og voksenpsykiatrien omkring etablering av et ambulant behandlingstilbud for ungdom over 16 år og voksne med alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet følges opp videre.

Ved siden av videreutdanning, kurs, studieopphold m.v. har vi gjennomført tverrfaglig internundervisning ved BUP med to timer hver uke. BUP ser også behov for et nærmere samarbeid med voksenpsykiatrien omkring tverrfaglig kompetanseheving. Gjennom det står vi bedre rustet til de utfordringene vi ser for den psykiatriske spesialisthelsetjenesten framover.

Personell

Gjennom året har vi hatt en relativt god personaldekning. Fortsatt er det likevel en del vakanser, og det er betydelige rekrutteringsutfordringer når det gjelder leger og psykologer.

Sjefpsykolog/leder var fra 010501-311200 midlertidig konstituert i stillingen som klinikkleder. Ledelse av avdelingen ble i dette tidsrommet ble ivaretatt gjennom en ordning med todelt ledelse.

I forbindelse med virksomhetsutvidelse og tilvekst når det gjelder fagpersonell, ser vi behov for en styrking av støttefunksjoner ved avdelingen.