Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Hovedoppgave og verdigrunnlag

Hovedoppgave og verdigrunnlag

Sykehusets hovedoppgave er:

  • diagnostisere, behandle, pleie

Andre viktige oppgaver er:

  • forebygge helseskader og negative effekter av sykdom
  • ambulansetjeneste og akuttmedisinsk nødmeldetjeneste
  • spesialisert rekruttering
  • forskning/fagutvikling
  • undervisning og kompetanseoverføring

Verdigrunnlag

Sykehuset`s verdigrunnlag bygger på et helhetlig menneskesyn, som setter menneskeverd og helse i sentrum. Sykehusets grunnleggende verdi er troverdighet. Sykehuset skal ha troverdighet overfor viktige interessenter, pasientene og deres pårørende, medarbeidere, eiere og viktige samarbeidspartnere.

Beskrivelse av virksomheten og sykehusets geografiske virkeområde

Namdal sykehus er et lokal og sentralsykehus, som yter spesialisthelsetjeneste og har akutt og planlagt virksomhet innenfor psykiatri og somatikk. Sammen med Innherred sykehus er Namdal sykehus lokal- og sentralsykehus for Nord-Trøndelag, Osen i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland. Dette er sykehusets primære geografiske virkeområder.

Gjennom vedtak om fritt sykehusvalg for somatisk syke og regional psykiatriplan, skal sykehuset også gi tilbud til befolkningen i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Sør-Helgeland. Dette er sykehusets sekundære geografiske virkeområde.

Forøvrig skal sykehuset inngå i et nasjonalt nettverkssamarbeid når dette er aktuelt for å sikre god kapasitetsutnyttelse.

Overordnet mål

Sikre et fullverdig og spesialisert helsetilbud til befolkningen.

Programerklæring

Nærhet, kvalitet og service.

(sykehusstyret sak 13/99).


Organisasjon -> Hovedoppgave og verdigrunnlag