Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Teknisk Avdeling

TEKNISK AVDELING

Avdelingen omfatter 5 seksjoner underlagt teknisk sjef, og disponerer til sammen 46,5 årsverk. Avdelingen har ansvar for drift og forvaltning av sykehusets 120 boligenheter.

Allmennteknisk seksjon

Personell

Seksjonen har 15 stillingshjemler. Grunnet innsparingsbehov var kun 13,5 besatt ved årets slutt. I tillegg har seksjonen hatt flere vakans-perioder som følge av sykemeldinger og uførepensjonering. Dette har gitt redusert kapasitet og økt belastning på gjenværende.

Aktivitet

Registrert timeforbruk viser følgende %-vise fordeling for 2000:

Boligselskapet: 8 %, Sykehusets bygg og anlegg: 92 %, hvorav 28% på forebyggende vedlikehold, 38% på reparasjoner og 26% på tiltak vedr. ombygging/bruksendring.

Knappe budsjettrammer og pålegg om innsparing medfører at programmert vedlikehold blir skjøvet ut i tid med stadig økning i akkumulert behov. Det er behov for omfattende renoveringstiltak i den eldste delen av bygningsmassen.

Det ble utført 896 reparasjonsoppdrag i 2000 mot 822 og 766 hhv. i 1999 og 1998.

Tekniske anlegg

Heiser, ventilasjonsanlegg, trykkluft, og gassanlegg har fungert tilfredsstillende. Isvannsmaskinene har fungert uten avbrekk. Kapasiteten er fullt utnyttet, slik at en fjerde isvannsmaskin må anskaffes for å møte krav om mer kjøling fra avdelingene.

Forbruket av gass fra tank generelt og fra småflasker spesielt øker fortsatt. Autoklavene har fungert uten større avbrekk, men vedlikeholdskostnadene har økt med alderen og medført behov for større reservedelslager. Bekkenspylere har mange feil, både tekniske og på grunn av feil betjening.

Avfallsanlegg og kildesortering fungerer utmerket. Avfallsmengden øker jevnt, men totale kostnader pr. tonn er redusert pga. hensiktsmessig håndtering.

Energiforbruket (elkraft og olje) er også redusert siste år, et resultat av systematiske ENØK-forbedringer. Energiforbruket har hatt følgende årlig utvikling fra 1996 til 2000: 280, 271, 262, 257, til 254 kWh/m², mens totalforbruket er redusert fra 9.928.000 kWh i 1997 til 9.402.000 kWh i 2000.

Det er utført to sann-test av nødstrømsaggregatene i 2000 uten noen feilregistrering. Det gjenstår fortsatt noe installasjonsarbeid iht. planlagt nødstrømsforsyning (UPS). Ved risikovurdering er det påpekt at aggregatene ikke har lukket kjølevannssystem, noe som gjør nødstrømforsyningen sårbar ved samtidig svikt i strøm- og vannforsyningen. Det er videre påpekt behov for enkel tilkoblingsmulighet for mobilt nødaggregat fra strømleverandør.

Svakstrøm

Den gamle Siemens telefonsentral ble skiftet ut med en Alcatel 4400-sentral i mai 2000 til samlet prosjektpris 3,5 Mkr. Installasjon og drift har forløpt uten problemer av noe slag. Sentralen har de fleste moderne muligheter inkludert trådløs-telefon.

Sykehuset har i henhold til firmaavtale ca.150 pasient-korttelefoner med egne internnummer.

Stentofonsentral, personsøkeranlegg, brannalarmanlegg og øvrige alarmsystemer har fungert uten driftsavbrudd. Ca. 260 diktafoner var utplassert i 2000. Det ble registrert forholdsvis flere feil på nyanskaffede enn på gamle.

I 2001 planlegges anskaffelse av utstyr for digital diktering noe som vil forbedre kvalitet og brukervennlighet for alle berørte.

Det er ikke foretatt endringer eller installasjon av nytt utstyr i AMK-sentralen i løpet av 2000. Helseradionettet for vårt sykehusområde består av 15 basestasjoner. Det er planlagt ombygging av AMK-sentralen i 2001

Medisinsk teknisk seksjon (MTS)

MTS disponerer 3 ingeniørstillinger og forvalter sykehusets medisinsk tekniske utstyr (MTU), herunder registrering, vedlikehold og reparasjoner. MTS samarbeider med brukeravdelingene om innkjøp, omdisponeringer og opplæring.

Det er registrert 1667 apparater fordelt på over 800 modeller/typer til en anslått totalverdi på 80Mkr. En stor del av utstyrsparken er over 10 år. Det er anskaffet 98 utstyrsenheter/systemer i løpet av 2000 til en verdi på ca. 9,8 Mkr, herunder infusjonspumper (0,2), ultralydapparat (0,8), overvåkningsutstyr (1,5), EKG-apparater (0,3), øyelinseknuser (0,2), Røntgenbilde-plate-lesersystem (0,5), PACS m/mini-RIS (6,0 Mkr) m.m.

Regnskapet viser et merforbruk på 0,73 Mkr, som hovedsakelig skyldes ikkebudsjettert utskifting av røntgenrør og reparasjon av fleksible endoskop. Vedlikeholdskostnadene for med.tekn. utstyr beløp seg til 2,9 Mkr hvorav 1,1 Mkr var knyttet til innleid vedlikehold.

MTS har ingen vaktordning. Tilkallinger utenom ordinær arbeidstid ligger på et jevnt høyt nivå: 107 overtidsregistreringer, 54 med øyeblikkelig behov og 53 med behov for reparasjoner innen neste dag.

IT-løsninger blir stadig mer integrert i MTU noe som stiller stadig større krav til samarbeid og avklaring av ansvars- og arbeidsområder. Dette gjelder laboratoreiutstyr, telemedisinske systemer, digitalisering av røntgenbilder og integrerte MTU-/IT-løsninger.

Renholdsseksjonen

Renhold disponerer ca. 19 budsjetterte årsverk. Det daglige renholdsarealet utgjør ca. 18.430 m² av et bruttoareal på ca. 35.000 m². Program for vindusvask og rundvask/hovedrengjøring er ikke videreført i 1999 på grunn av manglende økonomisk dekning, til tross for stort behov. Betydelige ressurser er brukt til renhold/klargjøring av gjesteleieligheter for vikarleger.

Sentralbord/ekspedisjon/kjørekontor

Betjeningen omfatter ca. 6 årsverk og ivaretar ekspedisjon- og sentralbordfunksjon, interne postrutiner samt administrasjon av pasienttransport (kjørekontor) iht. avtale med Fylkestrygdekontoret. Langtidsfraværet har vært høyt siste år. Sentralbordfunksjonen er sårbar under syke- og feriefravær, men god innsats fra vikarer og et godt arbeidsmiljø har gitt dekkende drift.

Sykehuset fikk ny telefonsentral i mai 2000. Overgangen gikk uten nevneverdige problemer takket være gode forberedelser.

Portør-/transport-seksjonen

Tjenesten omfatter 6 budsjetterte årsverk inkl. sjåfør. Det ble utarbeidet ny vaktplan ifm. endret måltidsrytme, jfr. prosjekt "Hovedkjøkken 2000". Siste vakt avsluttes kl.1645 mot kl. 21.00 tidligere. Rutinene for faste oppdrag og for arbeidet med kildesortering og avfallsbehandling i miljøhallen fungerer godt, men nye momenter i kildesorteringen gir behov for revisjon av avfallsplanen. Kapasiteten for makuleringsmaskinen er for liten. For øvrig er det blitt stadig mindre kapasitet for ikke-planlagte oppdrag. Vikarproblemer har gitt grunnlag for å igangsette eget vikarprosjekt i samarbeid med Sentrallageret og Renholdsseksjonen.

Boligene

Boligselskapet har ca. 110 boligenheter med oppsamlet vedlikeholdsbehov beregnet til over 16 Mkr. Boligdriften benytter tjenester fra teknisk avdeling, spesielt fra renhold og allmennteknisk seksjon. Omstrukturering av boligselskapet pågår i eget prosjekt som finansieres ved salg av ukurante boliger, 9 er solgt i 2000. Geilin 10 nr.6 og nr.8 er helrenovert, mens nye tak er lagt på Bjørumsalle 3, 5 og 7. Større rehabiliteringsarbeider er oppstartet i Olav Duuns vei.

Det har vært en betydelig økning i øvrig aktivitet. Det ble i 2000 registrert 164 inn-/ut-flyttinger i gjesteleieligheter, mot 149 i 1999. For hyblene ble tilsvarende tall hhv. 39 og 28. For de ordinære boligene ble det registert 47 inn-/utflyttinger, mot 31 året før. Den administrative kapasiteten og renholdstjenestene er for lengst sprengt og det foreligger klare behov for en styrking av disse og vaktmestertjeneste øremerket boligene. Dette vil bli fulgt opp innen boligprosjektet.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Teknisk Avdeling