Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> IT-Avdeling

IT-AVDELINGEN

Personell

IT-avdelingen består av EDB-seksjonen med 5,3 årsverk og Journalarkivet med 2,0 årsverk. IT-leder har for tiden permisjon for å ivareta funksjon som IT-koordinator i Helseregion Midt-Norge. Journalarkivet har en stadig økende arbeidsmengde. Knapp arkivplass gir merarbeid og er en belastning for arbeidsmiljøet. Det er tilført en 25% stilling slik at det nå er 2,25 årsverk totalt. Dette oppleves allikevel som for knapt.

Aktivitet, utstyr og systemer

Sykehuset har et datanettverk bestående av 7 tjenermaskiner (servere) og ca. 335 arbeidstasjoner (PC'er). Det er innført nytt operativsystem på pc-siden som gir rom for standardisering og økt sikkerhet. Det finnes ca. 30 ulike applikasjoner med hovedvekt på pasientadministrative systemer (PAS), personal- og ressursstyringssystem (PRS), kontorstøtte (Microsoft Office).

Avdelingen har brukt betydelig med ressurser i forbindelse med Midt-Norsk Helsenett (MNH). Flere tjenester er lagt til i løpet av året, bl.a. telepatologi, telelaprascopi, teleradiologi, folkeregister og ikke minst tilgang til Internett. Det har også pågått et informasjonssikkerhetsprosjekt med prosjektleder fra IT-avdelingen, i tett samarbeid med Innherred sykehus og MNH.

Utvikling

Regionalt utviklingsarbeid, utvikling og overføring av nye tjenester til MNH, integrering og utvidelse av IT-systemer medfører mer omfattende og komplekse arbeidsoppgaver for EDB-seksjonen. Dette krever økte personellressurser og kompetanse både i utviklings- og driftsfase.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> IT-Avdeling