Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokka

DRIFTSBLOKKA

Blokk for medisinsk service og drift består av 14 tjenesteområder. Til sammen fungerer dette som en støttetjeneste for hele virksomheten ved Namdal sykehus. 103,5 årsverk er knyttet til driftsblokka. Blokkleder er nærmeste overordnede for 10 avdelingsledere/funksjonsledere og har innkjøpskonsulent og kvalitetskoordinator som stabsmedarbeidere.

Det ble ikke registrert uforutsette tekniske driftsproblemer ved overgangen til år 2000. Driften for øvrig har forløpt normalt gjennom hele fjoråret.

Enkelte oppgaver er blitt spesielt prioritert i år 2000. Blant annet har vi fokusert på en rekke store IT-prosjekter for regionale og lokale systemer, herunder Midt-Norsk Helsenett. Vi har videreført innsatsen på ENØK-tiltak, og sykehuset er i dag kommet svært langt på dette området. Videre har vi prioritert FDV-dokumentasjon og strukturendring for boligselskapet, foruten en rekke prosjekter og utviklingsoppgaver ivaretatt innen enkelte avdelinger.

Personalsituasjonen har vært gjennomgående stabil med unntak av vikarsituasjonen innen enkelte tjenester.

Aktiviteten ved sykehuset i år har vært større enn noen gang ved sykehuset. Dette har også gitt økte utgifter for driftsblokka. Merforbruket gjennom fjoråret er i hovedsak knyttet til vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og oppgraderinger innen IT. Samtidig har vi et økende etterslep på vedlikehold og behov for mer omfattende renovering av den eldste bygningsmassen. Behov for nye, større og mer funksjonelle lokaler for enkelte kliniske funksjoner er påtrengende både økonomisk og arealmessig. Behovet for utbygging øker. Oppfølging av brannsyn vil også medføre omfattende arbeid.

Nye store IT-systemer vil gi oss store utfordringer framover, både når det gjelder investeringer, krav til kompetanse og kapasitet i innføringsfasen. Samtidig kan systemer, slik som elektronisk pasientjournal og lignende, kunne gi betydelige effektiviseringsgevinster de nærmeste årene.

Avdelingene
Barnehagen
Bedriftshelsetjeneste
Fagbibliotek
Farmasøytisk avdeling
Hovedkjøkken/kantine
IT-avdeling
Prestetjeneste
Sentrallager - forsyningstjeneste
Sosionomtjeneste - somatiske avdelinger
Teknisk avdeling

Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokka