Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Farmasøytisk avdeling

FARMASØYTISK AVDELING

Farmasøytisk avdeling forsyner sykehuset med legemidler og infusjonsvæsker og yter farmasøytiske tjenester til de kliniske avdelinger. Avdelingen er i henhold til forskriftene ansvarlig for den samlede farmasøytiske virksomheten, herunder at virksomheten ved avdelinger og postlagre er organisert på en tilfredsstillende måte. Avdelingen har et overordnet ansvar for sykehusets rutiner for medikamenthåndtering. Avdelingen fører i tillegg farmasøytisk tilsyn innen kommunehelsetjenesten etter avtale med 15 kommuner i sykehusområdet.

Personell

Avdelingen disponerer tilsammen 4.3 budsjetterte årsverk, fordelt på 3 farmasøyter og 2 apotekteknikere. Rekrutteringssituasjonen er bedret noe etter at avdelingen fikk tilsatt farmasøytisk kandidat i avdelingslederstillingen våren 2000.

Tjenestetilbud

Avdelingen ivaretar det daglige ekspedisjonsarbeid for legemidler til sykehusets avdelinger og hadde i gjennomsnitt 1752 legemiddelekspedisjoner pr måned i 2000. Dette er en vekst på 6 % i forhold til 1999. Servicegraden, dvs. hvor stor del av medikamentbestilling som kan leveres samme dag, var 98 % - uendret fra året før.

Farmasøytisk avdeling har produsert 144 cytostatikablandinger i 2000, hvilket svarer til en mindre stigning sammenlignet med 1999. Det har i tillegg vært en stigning i produksjonen av smertepumper i 2000.

Farmasøytisk tilsyn er utført ved alle sykehusets avdelinger våren 2000. En ytterligere tilsynsrunde ble startet opp høsten 2000 og avsluttes i februar 2001.

Ekstern tilsynsvirksomhet er utført med to tilsynsrunder til sykehjem i 15 kommuner og til hjemmesykepleien i 14 kommuner i tråd med inngåtte avtaler. Det er arrangert et fellesmøte for sykehjem og hjemmesykepleie med "Ernæring av eldre" som tema. I to kommuner er det avholdt kurs for personalet i legemiddelhåndtering.

Avdelingens farmasøyter har deltatt på 2 samarbeidsmøter med tilsynsfarmasøyter i fylket og sykehusfarmasøyten representerte Namdal sykehus ved høstens møte i det fylkeskommunale legemiddelutvalg. Det er avholdt 2 møter i sykehusets legemiddelkomité der sykehusfarmasøyten er sekretær. Sykehusfarmasøyt har i tillegg deltatt i møter i sykehusets hygienekomité.

Økonomi

Avdelingen leverte legemidler og diverse medisinske artikler til en AUP-verdi på 14 Mkr i 2000 inklusive 1.61 Mkr for infusjons- og skyllevæsker. Dette avspeiler en økning for legemidler på 26 % i forhold til 1999. For infusjons- og skyllevæsker har det vært en økning på 10 %. Gjeldende innkjøpsavtaler og -ordninger har gitt en besparelse/rabatter på 2.07 Mkr i 2000, hvorav innkjøp via LIS-ordningen utgjør 1,7 Mkr.

Utvikling

Farmasøytisk avdeling ønsker å bidra aktivt til å styrke kvalitetssikringen av legemiddelhåndteringen ved sykehuset. Implementering av kvalitetshåndbok i legemiddelhåndtering og etablering av kurs i legemiddelhåndtering er viktige aktiviteter i 2001.

Avdeling håper at de ledige stillingene besettes snarest mulig, slik at tilsynstjenesten i 2001 kan opprettholdes i tråd med eksterne avtaler og som halvårlig aktivitet internt.

Anskaffelse av Elektronisk lagerstyringsprogram (FarmaPro) høsten 2001, forventes å lette de daglige arbeidsrutinene og sikre optimering av lagerhold.

Avdelingen samarbeider nært med farmasøytisk avdeling ved Innherred sykehus både når det gjelder løpende virksomhet og utvikling for øvrig.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Farmasøytisk avdeling