Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Fagbibliotek

FAGBIBLIOTEK

Biblioteket disponerer 0.5 stilling for kontorfullmektig. Ved årsskiftet var vikar engasjert i stillingen i påvente av utlysning og nytilsetting. Fagbiblioteket omfatter over 4000 boktitler, de fleste utplassert ved aktuelle avdelinger i henhold til avtale. Videre har vi 135 tidsskiftabonnementer og 4 årbøker, samt Medline PC-baserte litteratursøksystem. Biblioteket har 2 Internett-PC'er og tilbyr veiledning i bruken for ansatte.

Lokalene er lite tidsmessige, og servicen begrenses av den knappe personalressursen.

Bruk av internnett og bibliotekets tjenester blir stadig viktigere og mer etterspurt. Dette gjør det naturlig å planlegge utvidelser av tilbudet både når det gjelder personal-, areal- og utstyrs-ressurser. Det vil også være naturlig å se tjenesten i sammenheng med organisering av forskningsaktivitetene ved sykehuset.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Fagbibliotek