Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Bedriftshelsetjeneste

BEDRIFTSHELSETJENESTE (BHT)

BHT ledes av bedriftssykepleier i 75% stilling. Lege bistår med konsulenttjenester tilsvarende 2 timer/uke. Lønnsressurs avsatt for fysioterapitjeneste ble ikke benyttet siste år pga. innsparing.

Tjenestetilbudet omfatter ordinær BHT med smittevernprosedyrer, vaksinering, rådgivning og internkontroll. BHT har deltatt i ulike prosjekter og arbeidsgrupper. Bedriftssykepleier deltar i AKAN- og Attføringsutvalgene.

Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet intern årsmelding som behandles i Arbeidsmiljøutvalget, se også eget avsnitt for Helse-, miljø og sikkerhet (HMS).


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Bedriftshelsetjeneste