Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Barnehagen

BARNEHAGEN

Sykehusets barnehage har 73 barn fordelt på 51 hel plasser. For de minste barna (0-1,5 år) har vi seks plasser i avdelingen. Videre har vi 9 plasser i avdelingen for barn mellom 1,5 og 3 år. De største barna (3-6 år) er fordelt i to avdelinger med 36 plasser. Plassene er enten hele, halve eller prosentdelt.

Barnehagen har 17 ansatte på samlet 12 årsverk. 4,5 årsverk (inkludert styrer) er besatt med førskolelærere. Vi har også 5 årsverk for assistenter, 2 for barnepleiere og et halvt årsverk for miljøterapeut.

Barnehagen jobber etter en årsplan, som angir mål og aktiviteter. Vi gir løpende informasjon til foreldre, barnehagestyre og andre.

Få plasser har stått ledige i år 2000. Driftsomfanget ble redusert fra 54 plasser og 13 årsverk i 1999. Barnehagens budsjett gir ikke dekning for bygningsmessig vedlikehold og teknisk drift.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Barnehagen