Prosjekter Sykehuset Namsos


Tiltak mot selvmord

Med utgangspunkt i både somatisk og psykiatrisk virksomhet ønsker Sykehuset Namsos å gjennomføre et prosjekt for å forbedre rutiner/tiltak knyttet til selvmordsproblematikk. 
Prosjektet er støttet av Helsetilsynet.

Prosjektet har følgende målsettinger:

1) Beskrivelse av dagens praksis internt i sykehuset
a) Mellom somatikk og psykiatri
b) Internt ved psykiatrisk og somatisk klinikk
2) Beskrive rutinene for samarbeid med primærhelsetjenesten
3) Vurdere dagens praksis på bakrunn av beskrivelsene i pkt 1 og 2.
4) Systematisere og utarbeide rutiner for tiltak internt i sykehuset og for samarbeid med primærhelsetjenesten
5) Vurdere tiltak i forhold til forebyggende arbeid. 
a) Samarbeid med skolene 
b) Kompetansehevende tiltak i regi av sykehusets Lærings og mestringssenter.
6) Arrangere samarbeidsmøter med kommunen for å finne fram til gode rutiner for et forpliktende samarbeid

Påbegynt: Januar 2002 
Planlagt avsluttet: Juni 2002
Hvor: Hele sykehuset ( somatisk klinikk og psykiatrisk klinikk)
Deltakere: Medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk avdeling

Veileder: 
Wenche Haukø, tlf. 73864607, Ressurssenter for selvmordsforskning og forebygging i Helseregion Midt-Norge.

Kontaktpersoner:
Margrethe Leirfall Brønbo ( Prosjektleder ) tlf. 74215400 email: [email protected]
Lise Bitnes tlf. 74215400 
Ingun Haug tlf. 74215400 email:

Sluttrapport

Prosjekter Sykehuset Namsos