Prosjekter Namdal Sykehus


SAMARBEIDSPROSJEKT - PSYKIATRI 

Samarbeidsprosjekt mellom Namdal Sykehus, Namsos kommune og brukere / pårørende:

Psykiatrisk klinikk ved Namdal Sykehus begynte høsten -94 å evaluere samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og hvordan en kunne gi et bedre og mer helhetlig tilbud til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse. Psykiatrisk klinikk ønsket å videreutvikle de erfaringene en hadde med utadrettet virksomhet, og søkte derfor om kr. 880.000.- til dette prosjektet. Det var en viktig forutsettning for sykehuset at prosjektet skulle knyttes nært til den ordinære driften i kommunen og sykehuset. Psykiatrisk klinikk fikk godkjent prosjektsøknaden, og prosjektet ble finasiert via fylkeskommunale og statlige prosjektmidler.
Brukermedvirkning ble fokusert på tidlig i prosjektet, og det ble arbeidet bevisst for å integere det som en viktig del av prosjektet.

Samarbeidsprosjektet - fra «gråsoner» til «sam-soner»:

Namsos kommune og psykiatrisk klinikk ved Namdal sykehus har nå avslutte  samarbeidsprosjektet, der hovedmålsettinga var  å bedre flyten i behandlingskjeden for mennesker med alvorlige psykiske lidelser».  Dette arbeidet rettet fokus på nettopp dette med å omgjøre «gråsoner» til «samsoner».  Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  er gjensidig avhengig av hverandre.  Det å tviholde på fastlåste oppfatninger om hverandre fører til vanskeligheter for den enkelte helse- og sosialarbeiders yrkesutøvelse og  forverrer situasjonen for pasientene og deres pårørende. Artig er det derfor å merke, at det pågående prosjektarbeidet har satt i gang en kreativ og utviklende samarbeidsprosess omkring felles utfordringer.
Spesielt positivt er det at pasientene og deres pårørende tar så aktiv del i dette arbeidet gjennom de månedlige brukermøtene. Gjennom å åpne opp for brukermedvirkning i form av faste brukermøter, legger pasientene og deres pårørende for dagen et betydelig engasjement og representerer en ressurs som vi ikke kan få fullrost godt nok. Brukermøtene vil fortsette også etter at prosjektperioden er over.

Samarbeidsprosjektet,  et prosess-prosjekt

Et tidsbegrenset prosjekt kan aldri løse problemene èn gang for alle, - det kan kun sette i gang en prosess. Prosesser må pleies. Derfor mener vi, at det både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten bør opprettes stillinger (event. omgjøre stillingsinstrukser for enkelte allerede eksisterende stillinger) for fagpersonell som har nødvendig kompetanse og interesse for fag- og virksomhetsutvikling. En refleksjon som mange pasienter og pårørende gjør seg, er at fagfolk er så fordypet i den «kliniske hverdag» - i å være tilstede i det konkrete arbeidet her og nå - at de ikke får tid til, eller overskudd, til å heve blikket for å se sitt arbeid i en større sammenheng.
Rapporten  beskriver sentrale emner som vi mener har stor betydning for hverdagen til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Stikkord:

·        Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten.
·        Brukermedvirkning
·       
Kartlegging
·       
Rehabilitering

 

Påbegynt: 1995 

 

Avsluttet / planlagt avsluttet:  1997

 

Hvor: Psykiatrisk klinikk, Post 2 / Rehabiliteringsposten

 

Kontaktpersoner:
Ergoterapeut Sigrun Bertnum, Namdal Sykehus tlf. 74215400
Psykiatrisk sykepleier Kenneth Ledang, Namsos Kommune, tlf. 74217100
Psykiatrisk sykepleier Olav Bremnes,Namdal Sykehus tlf. 74215400

 

Prosjektrapport:   Samarbeidsprosjekt - psykiatri    

 

Prosjekter Namdal sykehus