Prosjekter Namdal Sykehus


Nærvær mot fravær

Undersøke sykefravær hos personalet på post H3 og D3

Påbegynt i juni 1999
Avsluttet i juni 2000

Samarbeidsprosjekt mellom kirurgisk avdeling  (post H3 og D3) ved Namdal sykehus og Arbeidslivstjenesten i Nord-Trøndelag (bedriftsrettet rådgivningstjeneste hvor målsettingen er å bistå organisasjonene i deres arbeid med å styrke det interne HMS-arbeidet for å forebygge fravær og frafall fra arbeidslivet).

Prosjektets hensikt:
Sengepostene ved de kirurgiske postene har over flere år hatt et høyt sykefravær (12 - 15 %).  Dette vil sykepleieledelsen gjøre noe med.  Gjennom HMS-arbeid er organisasjonen pålagt å følge opp og se på årsaken til sykefraværet.

Prosjektets målsetting:
Organisasjonen ønsker å utvikle et system for å forebygge sykdom og sykefravær gjennom et godt psykososialt og fysisk tilrettelagt miljø.
Utvikle et godt og systematisk HMS-arbeid og integrere dette i den daglige driften.
Utarbeide prosedyrer for oppfølging av den sykmeldte.

Metodeverktøy:
TRINN 1 - langtidssyke
er basert på miljø og sykeutredning og ordinær oppfølging.  Utredningene er basert på intervjuer med den sykemeldte.  Verneombudene fra postene og bedriftshelsetjenesten (BHT) gjennomførte intervjuene.  Leder og tillitsvalgte har ansvar for videre oppfølging av den ansatte.
TRINN 2 - tidlig oppdagelse
tar utgangspunkt i et arbeidsoppgave- og helsebarometer.  Ved hjelp av barometer (spørreskjema) foretaes en årlig kartlegging av ansattes belastninger i arbeidet og endringer i helsetilstanden til den enkelte.  Operative i dette trinnet er leder, verneombud, BHT.
TRINN 3
er basert på en årlig arbeidskonferanse hvor den enkelte post / avdeling setter av en dag for å diskutere arbeidsmiljøet for å utvikle tiltak.  Samtlige ansatte har ansvaret i de forebyggende tiltak. 

Prosjektdeltakere: 
Avdelingssykepleierne 
Klinikkoversykepleier
Verneombud
Tillitsvalgt
Bedriftssykepleier
Konsulent fra arbeidslivstjenesten

Kontaktperson:   Klinikkoversykepleier Margrethe L. Brøndbo, tlf. 74215754

Prosjekter Namdal sykehus