Prosjekter Namdal Sykehus


Namdalsmodellen

Prosjektledere:
- Overlege Lars Kvalheim
- Anestesisykepleier Guri Bitnes Wiik

Anestesiavd/ Smerteklinikken, Namdal sykehus

Namdalsmodellen setter pasienten i sentrum ved å identifisere og løse pasientens problemer tidlig, og gir pasienten mulighet til å være hjemme lengst mulig. Dette har vi gjennomført ved å etablere et tverrfaglig samarbeid med aktuelle faggrupper i vår region, der primærhelsetjenesten er den sentrale enhet. I samarbeidsmodellen er det innebygd hjelpetiltak som fungerer som en kvalitetssikring:
Pasientrettet tiltak: 
- Meldeskjema 
- Egenjornal
- Sjekkliste
- Organisert hjemmebesøk med spørremal
For helsepersonell:
- Oppfølgingskurs for leger og sykepleiere
- Informasjonsplakat

Prosjektet ble påbegynt januar 1991, og avsluttet 1995. 
20 kommuner i Namdalsregionen, Namdal sykehus, Kreftavdelingen RIT, Den Norske Kreftforening, Apotek og Namsos Bandasje deltok i prosjektet.
I 1996 ble prosjektet evaluert av Nord-Trøndelagsforskning under  tittelen "Involverte leger og sykepleieres syn på Namdalsmodellen".

LINKER:
- Artikkel Sykepleien Fag, 5/95 ved Guri Bitnes Wiik under tittelen Namdalsmodellen. 

Kontaktperson:  , tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus