PROSJEKTER SYKEHUSET NAMSOS


SISTE:

Brukerundersøkelse ved psykiatrisk klinikk

Pasientstyrt forbedringsarbeid

Tiltak mot selvmord

Forbedre rutiner/tiltak knyttet til selvmordsproblematikk

KIRURGISK SENGEPOST:

Osteoporoseprosjektet

Undersøke livskvalitet hos pas. med fractura colli femoris før og etter fall.

LISE - et prosjekt som setter livskvalitet i sentrum for kreftpasienter

Bedre behandlingstilbud for kreftpasienter og deres pårørende med utgangspunkt i Hospicebegrepet ved å se behandlingskjeden mellom 1.og 2. linje tjenestelig perspektiv.

Nærvær mot fravær

Undersøke sykefravær hos personalet på post H3 og D3

Utprøving av standard behandlingsprogram / pasientforløp

Pilotprosjekt.  Behandlingsforløp for hoftepasienter.

Speilingsprosjektet

Speilingsprosjekt under NHO.  "Kvinner i bedrift"

FØDEAVDELINGEN:

Mor og barn vennlig initiativ

Legge forholdene til rette for optimal behandling av mor og barn med fokus på amming

Akupunkturbehandling

Tilby alternativ smertebehandling

Prosjekt Ultralydjordmor

Bedre behandlingstilbudet til de gravide

Brukerundersøkelse

Se på mulighetene for bedring av behandlingstilbudet på fødeavdelingen (brukermedvirkning)

MEDISINSK AVDELING:

Etablering av geriatrienheten / - senger

Integrering av geriatriske senger i en effektiv medisinsk post med mål om å gi et godt geriatrisk tilbud

Astma og allergi hos barn

"Laboratorium" for astma og allergi

GERIATRISK POLIKLINIKK:

Vannlating

Vannlatingsplager hos gamle på sykehjem

PSYKIATRISK AVDELING:

Fra turnus til Bevegelig arbeidstid

Prosjektet går på innføring av Bevegelig arbeidstid (BAT) i stedet for ordinær turnusarbeid

Samarbeidsprosjekt psykiatri

Samarbeidsprosjekt psykiatri mellom Namdal sykehus, Namsos kommune og brukere/pårørende

Psykiatri Dagbehandling

Dagbehandling i Namdals-psykiatrien, en utredning

Psykiatri Behandlingsprogram

Utarbeide strukturerte behandlings- og kursprogram

Pårørende til psykiatriske pasienter

Hvilke behov for hjelp ønsker de fra avdelingen?  Hvilke tilbud kan avdelingen gi de pårørende?

AKUTTENHETEN:

Dagkirurgi

Spørreundesøkelse blant dagkirurgipasienter på oppvåkningsenheten om deres opplevelse av dagkirurgisk behandling og opphold

Oppfølgingssamtale til respiratorpasienter. En kartlegging blant sykepleiere ved intensivavdelingen

Oppfølgingssamtale til respiratorpasienter.  Er dette viktig for sykepleierne ved intensivavdelingen ved Namdal sykehus?

HYGIENESYKEPLEIER:

Infeksjonsregistrering

Insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner

Nosokominale infeksjoner

Prevalensundersøkels av alle nosokominale infeksjoner ved Namdal sykehus 4 ganger i året

RØNTGENAVDELINGEN:

Digitalisering av røntgenavdelingen

Digitalisering av røntgenavdelingen

Prosedyrer ved røntgenavdelingen

Prosedyrer i forhold til røntgenundersøkelser

ANDRE:

Lærings- og mestringssenter

Opprettelse av et lærings- og mestringssenter for kroniske syke

Pasientetterlevelse (Compliance)

Etterlevelse av anbefalinger fra helsepersonell og kunnskap om egen sykdom blant hjertesviktpasienter

Ettersamtaler

Ettersamtale til pårørende etter dødsfall

Klinisk sykepleiespesialist

Utarbeidelse av fagplan og utdanning av kliniske sykepleiespesialister

Samtalegrupper til pasienter og deres pårørende

Samtalegrupper til pasienter med MS og pasienter med slag og deres pårørende

Namdalsmodellen

Bedre samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjenesten
Hjemmebasert omsorg for kreftpasienter
Pasientrettet hjelpetiltak som meldeskjema, egenjournal, sjekkliste, organisert hjemmebesøk
Tverrfaglig oppfølgingskurs
Informasjonsplakat

Prosjektet R4 - Ressurspersoner i kreftomsorg
– en nettverksmodell for fagutvikling i behandlingskjeden

Modellen er den første og eneste som organiserer et faglig nettverk i en hel helseregion
Inkluderer alle tre fylker i Midt-Norge; 88 kommuner og 8 sykehus, 333 sykepleiere og 87 leger
Samarbeidsmodellen er inkludert i den regionale Helseplan i Midt-Norge
Tiltakene i R4-modellen mener vi har vært en arena for konkret samhandling

Tverrfaglig kurs basert på problembasert læring

En faglig nettverksmodell i Midt-Norge hvor 450 leger og sykepleiere deltok.
· PBL er en pedagogisk metode som baserer seg på gruppearbeid
Å arbeide i tråd med PBL betyr arbeid med case-oppgaver / trening i problemløsning
· Kursene ble godkjent i NSF og DNL som emnekurs med 30 timer

Doktorgrader under arbeid ved Namdal sykehus

Sist oppdatert: 20. mars 2002