Prosjekter Namdal Sykehus


Prosjektet R4 - Ressurspersoner i kreftomsorg
– en nettverksmodell for fagutvikling i behandlingskjeden

Prosjektgruppen R4 er representert fra alle tre fylker i Midt-Norge:
· Spesialist i allmennmedisin Harald Kamps
· Psykiatrisk sykepleier Anne Britt Rønning
· Kreftsykepleier Irene Stavseth
· Anestesisykepleier Guri Bitnes Wiik

· Prosjektet R4 viser til fire aktører; kreftpasienten og deres nærmeste, kommunene, sykehusene og Den Norske Kreftforening i Midt-Norge.
· Prosjektet tok sikte på å skape et system for at nødvendig kunnskap skulle komme kreftpasientene og deres nærmeste til gode uansett hvor de bor – som mandatet sier: Utvikle samarbeidsstrukturer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisttjenesten og bidra til fagutvikling som styrker det pasientrettede arbeidet.
· Ingen ny tanke; flere samarbeidsmodeller har jobba etter denne ide og hvor målgruppen for tiltakene har vært leger og sykepleiere.
· I dag snakker vi mer om hvordan slike samlinger skal være – samhandlinger skjer mellom personer og ikke mellom etater. Denne grunnide` har preget R4-prosjektet.
· Våre tiltak er rettet mot navngitte ressurspersoner i kreftomsorg og behandling, og som i denne modellen er definert som en sykepleier eller lege som er interessert i å videreutvikle sin faglige kunnskap og samhandlingskompetanse i et begrenset fagfelt. Sykepleiekonsulentene i den Norske Kreftforening Midt-Norge har i flere år arbeidet med å etablere dette kontaktnett av sykepleiere og leger i kommuner og sykehus i Midt –Norge
· Tiltakene i R4-modellen mener vi har vært en arena for konkret samhandling:
o Tverrfaglig kurs basert på problembasert læring
o Systematisk gruppeveiledning over 30 timer
o Fylkesvise samarbeidsseminarer annen hvert år
o R4-nyheter

Kontaktperson:   

LINKER:

Prosjekter Namdal sykehus