Beskrivelse av forskningsarbeidet

Avhandling:    Angst og depresjon i befolkningen i Nord-Trøndelag
Veiledere
:     Prof.  Alv A. Dahl., Oslo (hovedveileder) og professor K. Gunnar Gøtestam, NTNU Trondheim  (biveileder)
Fakultet
:         Prosjektet er organisert gjennom medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim


Sammendrag

Ved helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995/1997 (HUNT) svarte ca 62000 av den voksne befolkning (ca.70%) på spørsmål om symptomer på angst og depresjon.

Spørreskjemaet HADS (Hospital anxiety and depression scale) ble benyttet.

Med bakgrunn i disse og de øvrige data fra HUNT består mitt forskningsprosjekt av følgende 5 deler:

  1. Depresjon i befolkningen. Beskrive fordelingen av depresjon i forhold til alder og kjønn. Både gjennomsnittet av depresjonssymptomer  i befolkningen og andelen med høyt depresjonsskåre (”de syke”) blir beskrevet.

  2. Hvilke faktorer forklarer økningen av depresjon med alderen? HUNT inneholder opplysninger om en rekke helse- og sosialforhold. Ved hjelp av en multivariat modell  blir de andre variablene delt inn i 5 blokker: funksjonshemninger; sosiodemografiske og sosiale data; helserelatert adferd; somatiske helseproblemer og emosjonelle problemer. Ved hjelp av logistisk regresjonsanalyse analyseres sammenhengen mellom angst/depresjon og de aktuelle andre variablene for å analysere hvilke faktorer det er som fører til økt depresjon med alderen. Både somatiske helseproblemer og funksjonshemninger synes å være vesentlige forklaringsfaktorer.

  3. Komorbiditet angst/depresjon. Befolkningen blir delt inn i fire grupper. De med ren angst; ren depresjon; både angst og depresjon; Ikke angst eller depresjon. I den samme multivariate modell som under 2 analyseres hva som særpreger de som rapporterer angst, depresjon og både angst og depresjon.

  4. Depresjon og angst hos eldre. Hvilke helse og sosialvariabler korrelerer med angst og depresjon hos den eldre del av befolkningen (over 65 år). Også her benyttes regresjonsanalyse og aktuelle andre helse- og sosialvariabler fra HUNT.

  5. Årstids variasjoner av angst og depresjon i en befolkning. Rapporteres flere symptomer på angst og depresjon i mørketiden? Både gjennomsnittet av depresjons skåre og andelen ”syke” analyseres både i forhold til alder og kjønn.