Prosjekter Sykehuset Namsos


Brukerundersøkelse ved psykiatrisk klinikk 

Pasientstyrt forbedringsarbeid

Målsetting:
- Intervjue alle pasienter i forbindelse med utskrivning, for å få en systematisk tilbakemelding om erfaringer fra innleggelsen. 
- Bruke svarene fra pasientene som en del av et kontinuerlig forbedringsarbeid ved klinikken.
- Kunne måle effekten av igangsatte tiltak.
- Vurdere om brukerundersøkelse skal være en fast rutine i forbindelse med utskrivning
- Vurdere mulighet for å utvikle tilsvarende verktøy for poliklinikken for barn og voksne 

Påbegynt: September 2001
Evaluering: Desember 2001 og Juni 2002
Hvor: Alle tre døgnpostene ved klinikken
Deltakere: Alle utskrevne pasienter og langtidspasienter

Kontaktpersoner

Klinikkleder Kari Bratland Totsås, tlf. 74215662 
E-post: [email protected]

Prosjektleder Olav Bremnes Tlf. 74215662
E-post: [email protected]

Prosjektrapport: ”LYTT OG LÆR” Evalueringsrapport januar 2002, med oppsummering av resultatene fra høsten ( 50 intervju )

Veileder: Otto Brun Pedersen, fra stiftelsen GRUK 
(Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten)

Aktuell litteratur: 
Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern - Pasientstyrt forbedringsarbeid i psykiatriske sengeposter.  Oslo, Helsetilsynet, 2001.

Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern - Prosessforbedring i klinisk virksomhet.  Oslo, Helsetilsynet, 2001. 

Prosjekter Sykehuset Namsos